Osakesäästäjät sijoittajan asialla

Osakesäästäjien vaikuttamis- ja edunvalvontatyö edistää suomalaisen yksityissijoittajan asemaa. Siksi olemme sijoittajan asialla.

Tähtäämme siihen, että poliittiset päättäjät ja talousvaikuttajat ymmärtävät sijoittamisen tärkeyden vaurastumisen tiellä, tiedostavat yksityissijoittajaan kohdistuvat epäoikeudenmukaisuudet ja ovat valmiita tekemään muutoksia tasa-arvon puolesta.

Yksittäisen sijoittajan on todella vaikea vaikuttaa esimerkiksi verotukseen ja omistamista koskevaan lainsäädäntöön. Joukolla on tässäkin tapauksessa voimaa, ja Osakesäästäjien tekemä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö yksityissijoittajien eteen ja kotimaisen omistamisen edistämiseksi on sitä vaikuttavampaa mitä enemmän jäseniä sillä on takanaan. Siksi on tärkeää olla jäsen.

Mitä edunvalvontatyömme sisältää?

Edunvalvonta on vaikuttamista ja aktiivisuutta lainsäädäntöhankkeissa, jotka koskevat yksityissijoittajan asemaa yhteiskunnassa. Keskiössä on erityisesti sijoittamisen lainsäädäntö ja verotus.

Vaikutamme kaikissa tärkeimmissä sijoittamisen lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvissä elimissä. Annamme lausuntoja Eduskunnan talousvaliokunnalle sekä ministeriöille ja olemme Valtiovarainministeriön jaoston jäsen, jossa pääsemme kommentoimaan ja vaikuttamaan piensijoittajia koskevaa lainsäädäntötyötä. Lisäksi vaikutamme EU-tason lainsäädäntötyöhön Euroopan kattojärjestömme Better Financen kautta.

Edunvalvontaa on myös huomion kiinnittäminen väärinkäytösepäilyihin. Tuomme seikat tarvittaessa viranomaisten, kuten Finanssivalvonnan, tietoon ja toisaalta nostamme niitä julkisuuteen. Väärinkäytösepäilyjä voi olla muun muassa sisäpiirisäännösten rikkominen, sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun rikkominen tai markkinoille ilmestyvä luvaton palveluntarjoaja.

Yllä mainittujen lisäksi vaikuttamis- ja edunvalvontatyömme sisältää:

  • Teemme vuosittain sijoitustutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Haluamme, että vaikuttamistyötä ja päätöksiä tehdään tutkitun tiedon perusteella. Olemme vakuuttuneita siitä, että laadukas tieto ja data edistää suomalaisen sijoittajan asemaa yhteiskunnassa.
  • Jaamme jäsenillemme sijoitustoimintaa koskevaa puolueetonta tietoa sosiaalisen median, jäsenlehden ja monien sijoittajatapahtumien avulla.
  • Teemme paljon ennaltaehkäisevää työtä sekä taustalla vaikuttamista. Näitä ovat esimerkiksi keskustelut poliitikkojen, sijoittajien, listayhtiöiden ja palveluntarjoajien kanssa. Meillä on edustaja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan johtokunnassa.
  • Olemme esillä eri tiedotusvälineissä sijoittamista koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on ajaa suomalaisen sijoittajan etuja ja tehdä sijoitustoiminta ja yksityissijoittajan asema yhteiskunnassa tunnetuksi.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, sillä muutoksia ei saada aikaan hetkessä.

Mitä rajaamme edunvalvontatyömme ulkopuolelle?

Emme kommentoi esimerkiksi yhtiöiden osinkopäätöksiä, ellei asia sisällä jotain poikkeavaa, esimerkiksi tilannetta, jolloin yritys maksaa ylisuuria hybridilainakorkoja, mutta ei maksa sijoittajille osinkoa. Emme kommentoi yritysten investointihankkeita.

Ajamme kollektiivisesti sijoittajien etuja, emme valitettavasti pysty tarjoamaan yksittäiselle sijoittajalle juridista apua.

Väärinkäytösepäilyt

Väärinkäytösepäilyssä jäsenemme voivat tehdä meille ilmoituksen kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta(at)osakeliitto.fi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tarvitsemme selkeän koosteen väärinkäytösepäilystä mahdollisimman tarkkoine tietoineen, jotta pystymme ottamaan asian selvitykseen. Emme kommentoi julkisuudessa keskeneräisiä tapauksia, mutta tarpeen mukaan voimme antaa jäsenillemme toimintaohjeita.

Palveluntarjoajien ja sijoittajien välisiä riita-asioita käsittelemme puolueettoman riidanratkaisuelimen FINE:n kautta. Olemme mukana sekä sen hallituksessa että Sijoituslautakunnassa, joihin nimeämme omat edustajamme.

 

Väärinkäytösepäilyn selvitys etenee seuraavasti:

  1. Vastaanotamme ilmoituksen väärinkäytösepäilystä edunvalvontalomakkeen tai sähköpostin (edunvalvonta(at)osakeliitto.fi) kautta.
  2. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.
  3. Olemme yhteydessä asianmukaisiin tahoihin ja koostamme tapauksesta tarvittaessa raportin viranomaisille sekä ohjeet yhteydenottajille ja verkkosivuillemme.

Osakesäästäjät valvoo sijoittajan etuja. Mitä enemmän meitä on sitä vaikuttavampia olemme.

Esimerkkejä linjauksistamme

Suunnatut annit

Osakesäästäjät on lähtökohtaisesti hyvin skeptinen suunnattujen osakeantien suhteen. Sellaisen käytön täytyy olla hyvin poikkeuksellista, esimerkiksi liiketoimintakaupoissa sellaista voidaan harkita. Rahoituksen hankkimiseen yleensä suunnattua osakeantia ei ole edes tarkoitettu. Suunnatun osakeannin pitäisi sitä paitsi olla suhteellisen pieni, esim. kymmenys osakekannasta, ja osakkeen hinnan pitäisi olla pörssikurssin suuruinen.

Osakesäästäjät on vastustanut seuraavia suunnattuja anteja

Yhtiökokousjärjestelyt

Yhtiökokousjärjestelyt, jotka muuttuivat koronan rantautuessa Suomeen, asettivat sijoittajat epätasa-arvoiseen asemaan. Kokouksia toteutettiin hyvin erilaisin tavoin eikä yksityisille osakkeenomistajille aina annettu edes mahdollisuutta seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

Osakesäästäjät puolustaa yksityissijoittajien tasapuolista oikeutta osallistua yhtiökokouksiin ja ajoi lainsäädännön parannusta tältä osin talousvaliokunnalle pörssiyhtiöiden poikkeuksellisista yhtiökokousmenettelyistä korona-aikana. Korostamme, että jokainen yrityksen omistaja on osakeyhtiölain mukaan oikeutettu vaikuttamaan omistamansa yrityksen asioihin.

Lue kommenttejamme aiheeseen liittyen:

Pääomaverotuksen tasapuolistaminen

Valtioneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen poistaa kahdenkertaisen verotuksen lieventämiseen tarkoitetun osinkojen osittaisen verovapauden, eli nostaa osinkotulon veronalaisen osuuden 100 prosenttiin. Osakesäästäjät sai tuolloin masinoitua kansanliikkeen vastustamaan päätöstä, ja valtioneuvosto joutuikin kumoamaan päätöksensä tämän seurauksena. Tuolloin päädyttiin lopulta vielä nykyisinkin voimassa olevaan osinkojen osittaiseen verovapauteen. Tämä on merkittävä esimerkki ja onnistuminen Osakesäästäjien aktiivisessa vaikuttamistyössä.

Listautumisantien määrä on kasvussa. Varsinkin First Northiin tuleville yhtiöille yksityissijoittajat ovat tärkeä kasvun mahdollistaja ja samalla oleellinen osa suomalaisten menestystarinoiden rakentamista. Tämän takia listautumisen kynnystä, kuten kustannuksia ja verokiilaa, tulisi laskea. Verotuksen tulisikin olla neutraalia yhtiömuodosta ja omistajan juridisesta muodosta riippumatta. Tällä hetkellä listayhtiöiden verokuorma osingoista on yhteisövero huomioon ottaen yli 40 prosenttia, kun listaamattomalla yhtiöllä se on alle 30 prosenttia. Samanaikaisesti on sijoittajia, jotka maksavat osingoista vain 20 prosentin yhteisöveron. Näitä ovat vakuutusyhtiöt, yleishyödylliset tahot, kuten säätiöt, ay-liike ja työnantajaliike, sekä ulkomaalaiset sijoittajat. Osakesäästäjät on vaatinut pääomaverotuksen tasapuolistamista, sillä on väärin, että suomalaiset yksityissijoittajat maksavat käytännössä kaiken veron.

Lue kommenttejamme aiheeseen liittyen:

Osakesäästötilin parantaminen

Osakesäästäjät on ensimmäisenä ehdottanut osakesäästötiliä Suomeen ja ajanut osakesäästötilin lanseeraamista jo 10 vuotta ennen kuin tuote tuli markkinoille vuonna 2020.

Nyt Osakesäästäjien tavoite on osakesäästötilin talletuskaton poistaminen tai oleellinen nostaminen, joka sai kannatusta eduskunnassa. Vuoden 2021 alussa saimme puolueilta tukea osakesäästötilin jatkokehittämiseen. Lisäksi, osakkeita tulisi pystyä siirtämään arvo-osuustililtä osakesäästötilille ilman välittömiä veroseuraamuksia. Vierasmääräiset valuutat tulisi hyväksyä eurojen rinnalle. Laajentaminen osakkeista myös muihin arvopapereihin, kuten merkintäoikeuksiin, optioihin, indeksirahastoihin ja ETF:iin. Lisäksi näemme, että tililtä tulisi voida lahjoittaa omistuksia veroseuraamuksitta samaan tapaan kuin arvo-osuustililtä.

Lue kommenttejamme aiheeseen liittyen:

Luvattomat palveluntarjoajat

Suomessa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarvitaan Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. Välillä eteen tulee tilanteita, jossa suomalaisille sijoittajille on markkinoitu sijoitustuotteita tai -palveluita ilman asianmukaista toimilupaa. Finanssivalvonta ylläpitää listaa luvattomista palveluntarjoajista.

Liity joukkoomme, meitä on jo lähes 35 000 säästäjää ja sijoittajaa.

Lausunnot ja ajankohtaiset asiat