A-C

A


Alfa- kerroin

Kuvaa sijoitusrahaston tai oskkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavaan puhtaan indeksisalkun tuottoon. Mitä suurempi alfa, sitä paremmin tuotto on menestynyt suhteessa vertailusalkkuunsa.

Alijäämähyvitys
Pääomatulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennys verotuksessa. Kaikki korkomenot vähennetään pääomatulosta. Jos verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevistä veroista. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi.

Alimerkintä
Tilanne osakeannissa, kun osakepääoman korotuspäätöksen mukaista osakkeiden vähimmäismäärää ei ole merkintäajan kuluessa merkitty. Osakkeet eivät silloin käy riittävän hyvin kaupaksi.

Allokaatio
Osakkeiden suuntaaminen ja jakaminen osakeannissa tai osakemyynnissä tietyille ryhmille, esim. yleisön ja institutionaalisten sijoittajien välinen allokaatio.

Analyytikko
Sijoitus- ja yritystutkija.

Apportti
Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esim. kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.

Arvo-osuus
Sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuus korvaa (ja sillä on korvattu) painetut arvopaperit kuten osakekirjat.

Arvo-osuustili
Henkilökohtainen tili, jolle kirjataan osakeomistukset yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvo-osuusrekisteri
Rekisteri, jossaarvo-osuustilejä ylläpidetään.

Arvopaperi
Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus. Arvopaperi on paperi, jolla on arvoa, koska se on todistus jonkin asian omistamisesta. Esimerkiksi osake, velkakirja, sijoitusrahasto-osuus tai metsäpalstan todistus ovat arvopapereita. Arvopaperi ei ole välttämättä paperi, vaan voi olla myös bittejä (arvo-osuus).

Arvopaperikeskus
Suomen Arvopaperikeskus (APK) vastaa kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden käsittelystä rekisteri- ja selvitysjärjestelmissä. APK selvittää osake- ja velka-arvopaperit myyjältä ostajalle ja käsittelee arvo-osuusjärjestelmässä liikkeenlaskijoiden yhtiötapahtumat, kuten osingot ja erilaiset pääomajärjestelyt. Ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin rakennettujen linkkien kautta arvopapereita voi siirtää rajojen yli ja säilyttää liikkeenlaskumaan ulkopuolella. Suomen Arvopaperikeskuksen omistaa Ruotsin arvopaperikeskus VPC.

Arvopaperimarkkinalaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495)
Suomen lakiin kuuluu arvopaperimarkkinalaki. Siinä on määräyksiä, jotka koskevat muun muassa yhtiöiden tiedottamista ja sisäpiiritiedon hyväksikäytön kiellon.

Arvopaperisalkku
Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Eri arvopapereista koostuvan sijoitussalkun toinen nimi on portfolio.

Arvopaperisointi
Saatavien muuttaminen markkinakelpoisiksi arvopapereiksi.

Arvopaperistuminen
Arvopapereiden (kuten esim. joukkovelkakirjojen tai muiden jälkimarkkinoille sopivien rahoitusmuotojen) käyttö perinteisen pankkilainen asemasta.

Arvopaperisäilytys
Pankin tai muun arvopaperivälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.

Arvopaperivälittäjä
Välittäjä on joko pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja. Yleensä ne myös tarjoavat omaisuudenhoito- ja muitasijoituspalveluja.

Arvopäivä
Valuutta-, arvopaperi- tai muun kaupan toteutumispäivä.

Avoir fiscal
Avoir fiscal=yhtiönverohyvitysjärjestelmä, joka ehkäisee kaksinkertaisen verotuksen. Suomessa on avoir fiscal – järjestelmä, mutta vuoden 2006 alusta avoir fiscalista on luovuttu täysin. Siksi osingonsaaja maksaa osingosta veron, vaikka yhtiö on jo kertaalleen maksanut veron tuloksestaan.

Avomarkkinaoperaatio
Keskuspankin valuuttakauppa, jolla pyritään vaikuttamaan rahamarkkinoihin ostamalla tai myymällä tiettyä valuuttaa.

B

Basis point
Basis point on prosenttiyksikön sadasosa. Esimerkiksi korkoja voidaan nostaa 50 basis pointilla eli 0,5 prosenttiyksiköllä. Basis point suomennetaan usein pisteeksi.

Bear market
Bear market eli karhumarkkina on kausi, jona osakekurssit laskevat. Vastakohta on bull market.

Beta- kerroin
Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos osakkeen beta- kerroin on kaksi ja osakkemarkkinat nousevat viisi prosenttia, osakkeen kurssin nousee 10 prosenttia. Kun kurssit ovat nousussa, sijoittajat suosivat suuren betan yhtiöitä. Usein esimerkiksi pienillä teknologiayhtiöillä on korkea beta- luku.

Blue chip- yhtiö
Blue chip- yhtiöt ovat suuria yhtiöitä, joilla on pitkä toimintahistoria ja vakaa taloudellinen asema. Blue chip- yhtiöt eivät yleensä pysty mullistaviin kasvuihin, koska isot laivat kääntyvät hitaammin.

Bull market
Bull market eli härkämarkkina on kausi, jona osakekurssit nousevat. Vastakohtana on bear market.

C

CD (Certificate on deposit)
Sijoitustodistus.

Current ratio
Current ratio on yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen. Tunnusluku mittaa tilinpäätöshetken rahoituspuskuria ja maksuvalmiutta noin vuoden aikajänteellä.