D-F

D

Debentuuri
Velkakirja jonka voi laskea liikkeelle kuka tahansa kirjanpitovelvollinen elinkeinonharjoittaja.

Debentuurilaina
Debentuurilaina on yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, jonka semayhtiön konkurssissa on huonompi kuin muitten yhtiön sitoumuksien. Vain osakkeenomistajat ovat debentuurilainaajia huonommassa tilanteessa konkurssin sattuessa.

Delta- kerroin
Salkun arvossa tapahtuva prosentuaalinen muutos osakemarkkinoiden noustessa yhdellä prosentilla.

Diileri
Arvopaperi-, rahamarkkina-, tai valuuttakauppaa käyvä henkilö. Voi toimia omaan tai työnantajansa lukuun.

Diskontata
Diskonttaaminen on tulevien saamisten nykyarvon laskemista. Esimerkiksi osakkeiden hintoihin teoriassa diskontataan pörssiyhtiöiden tulevaa tuloskehitystä, inflaatio-odotuksia tai markkinoita koskevat uutiset.

Dow Jones Industrial Average
Dow Jones indeksiyhtiön kuuluisin tuote on maailman kuuluisin osakemarkkinoita kuvaava indeksi Dow Jones Industrial Average. Se koostuu 30 Yhdysvalloissa noteeratusta suuryhtiöstä, joiden yksittäisten osakkeiden hinnat lasketaan yhteen ja näin saadaan indeksin arvo.

Duraatio
Korkopapereiden juoksuaika, joka kertoo missä ajassa keskimäärin korkosijoituksiin suunnatut rahat palautuvat sijoittajalle takaisin. Duraatio kuvaa korkosalkun herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi on duraatio, sitä suurempi on korkoriski.

E

Efektiivinen tuotto

Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon. Jos osakkeen hinta on kymmenen euroa ja se maksaa euron osingon, osakkeen efektiivinen osinkotuotto on 10 prosenttia.

EKP
Euroopan Keskuspankki EKP säätelee muun muassa euromaiden korkotasoa ja vaikuttaa siten eurooppalaiseen finanssielämään. Pörssimarkkinavaikuttajana EKP ei ole niin vahva kuin yhdysvaltalainen vastineensa Federal Reserva (FED)

Emissio
Liikkeellelasku. Esimerkiksi osakeanti eli uusien osakkeiden laskeminen liikkeelle on emissio.

Emissiovoitto
Arvopaperin nimellisarvon ja liikkeeseenlaskuhinnan erotus. Voitto jää liikkeeseenlaskijan käytettäväksi.

Emoyhtiö
Yhtiö, jolla on määräysvalta joissakin muissa yhtiöissä. Näitä muita yhtiöitä kutsutaan tytäryhtiöiksi. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat kosernin.

Ensimarkkinat
Arvopapereiden liikkeeseenlasku rahoituksen hankkimiseksi.

EP- luku
Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde.

EPS
Earnings per share eli osakekohtainen tulos (yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti) on osakekurssin jälkeen tärkein osakkeen tunnusluku. Se kertoo paljonko yritys tekee (osaketta kohden) tulosta verojen jälkeen. Epsiä laskettaessa satunnaisten erien vaikutusta ei oteta huomioon. Eps on sijoittajan kannalta helpoin ja kuvaavin yhtiöiden monista tulosluvuista, sillä se on helppo suhteuttaa osakekurssiin (ks. p/e- luku).

Erikoissijoitusrahasto
Sijoitusrahasto joka toimii Valtioneuvoston poikkeusluvalla ja voi poiketa tietyistä Sijoitusrahastolain pykälistä. Erikoissijoitusrahasto voi esim. keskittyä sijoitustoiminnassaan yhteen toimialaan tai tietylle maantieteelliselle alueelle ja keskittää sijoituksiaan pienempään määrään kohteita.

F

FED

Yhdysvaltain Keskuspankki (Federal Reserve) on maailman mahtavin arvopaperimarkkinoiden arkeen vaikuttava laitos. Se muun muassa päättää Yhdysvaltain korkopolitiikasta. Eurooppalainen vastine EKP.

FIFO
FIFO=First in first out- laskennassa ensin ostetut osakkeet ajatellaan myydyiksi ensimmäisenä. Esim. jos sijoittaja on ostanut osaketta kahdessa erässä, ensin 200 ja sitten 300 kappaletta ja hän myy 300 osaketta, sijoittajan katsotaan myyneen koko ensimmäisen ostoeränsä ja sata osaketta toisesta ostoerästä. Verotuksessä käytetään pääasiassa FIFO- laskentaa.

FOX- indeksi
Helsingin pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa 25 vaihdetuimman päälistan osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 20 prosenttiin.

FOX- termiini
FOX- indeksiin perustuva johdannaisinstrumentti, indeksitermiini.

Futuuri
Futuuri on johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietty määrä tiettyä hyödykettä eli esimerkiksi osaketta tiettynä päivänä ennalta sovittuun hintaan-

Fuusio
Fuusiossa eli sulautumisessa yritykset yhdistyvät toisiinsa.