G-J

G

Goodwill
Liikearvo. Se osa ostetusta liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

H

Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta hallinnointipalkkion sen vastineeksi, että se hoitaa rahaston salkkua. Hallinnointipalkkio ilmoitetaan prosentteina sijoituksen arvosta vuodessa (per annum). Hallinnointipalkkio vähennetään osuuden arvosta, joten rahaston osuudenomistajalle palkkio on piilossa eikä sitä makseta erikseen. Hallinnointipallkkion yhteydessä veloitetaan yleensä säilytyspalkkio. Hallinnointipalkkion suuruus vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin sijoitus tuottaa pitkällä aikavälillä: hallinnointipalkkio on “varmaa tappiota”.

Hallintarekisteri
Ulkomaisten omistajien omistukset eivät yleensä näy yhtiön omistajaluettelossa suoraan, sillä osakkeet ovat suursijoittajan arvo-osuustiliä hoitavan yhtiön (esimerkiksi Nordean tai Handelsbankenin) hallintarekisterissä. Halintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiössä.

Hankintameno-olettama
Kun omaisuutta myy, verottaja verottaa myyjää sen mukaan, paljonko kaupasta on tullut myyntivoittoa. Myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen ostohinta tai hankintameno-olettama. Sijoittaja saa valita, käyttääkö hän todellista ostohintaa vai hankitameno-olettamaa. Tällä hetkellä hallintameno-olettama on 20 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, mutta yli kymmenen vuotta omistettujen sijoitusten hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta. Siksi pitkään omistettujen tai erittäin hyvin nousseiden sijoitusten veroselvityksessä kannattaa tarkistaa, näyttäisikö myyntivoitto verottajan silmissä pienemmältä, mikäli käyttäisi hankintameno-olettamaa.

Hedge- rahasto
Hedge- rahastot eli hedge fundit ovat sijoitusrahastoja, jotka tavoittelevat absoluuttista tuottoa eli tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Muut kuin hedge rahastot yleensä pyrkivät menestymään vertailuindeksiään paremmin, joten kurssien laskiessa niiden arvo yleensä laskee.

I

IFRS
International Financial Reporting Standards. Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joiden mukaan suomalaistenkin pörssiyhtiöiden on kerrottava tuloksestaan, taseestaan ja rahavirroistaan. IFRS on käytössä Euroopan unionin alueella. Yhdysvalloissa käytetään omaa US Gaapia. Voit ladata koneellesi Jarmo Leppiniemen esityksen, joka käsittele yhtiöiden tilinpäätöksiä ja IFRS:aa tästä.

Ilmaisanti
Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Ilmoitusvelvollinen
Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet.

Indeksirahasto
Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii jäljittelemään mahdollisimman täydellisesti tietyn indeksin (rahaston kohdeindeksi) kehitystä sijoittamalla eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Koska indeksisijoittaminen on “passiivista”, indeksirahastojen perimät palkkiot ovat usein selvästi pienempiä kuin sijoitusrhahastoilla keskimäärin. Indeksirahaston pitäisi teoriassa kehittyä täsmälleen hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden verran huonommin kuin vertailuindeksinsä.

Indeksitermiini
Markkinaindeksiin perustuva termiinisopimus kuten FOX- termiini.

Institutionaalinen sijoittaja
Eli suursijoittaja, esimerkiksi eläke- tai vakuutusyhtiö tai sijoitusrahasto.

Instrumentti
Arvopaperikaupan kohde- osake, sijoitustodistus, velkakirja tai muu vastaava.

I.O.U.
Velkakirja. Lyhenne englannin kielestä I owe you (=olen sinulle velkaa).

IPO
Initial public offering eli listautumisanti. Yhtiön järjestämä osakenati, joka edellyttää yhtiön listautumista pörssiin. Listautumisanti ei ole välttämätön, jos yhtiöllä on muuten riittävän laaja omistajapohja. Listautumisannilla paitsi laajennetaan yhtiön omistajapohjaa myös herätetään mielenkiintoa yhtiötä kohtaan.

J

Johdannainen

Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu esim. jonkun toisen arvopaperin, pörssi-indeksin, valuutan tai vaikka öljyn arvoon. Johdannaisia ovat esim. optiot, futuurit, termiinit ja warrantit.

Johdannaismarkkinat
Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena on toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon perustuvia sopimuksia kuten optioita.

Joukkovelkakirjalaina
Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Julkinen noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisesti, kuten pörssissä.

Julkinen osakeyhtiö
Julkiseksi osakeyhtiöksi pääsee osakeyhtiö, joka hakeutuu julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä. Lyhenne Oyj, ruotsiksi Abp.

Julkinen ostotarjous (AML 6L 1§)
Julkisen ostotarjouksen tekeminen ei edellytä aiempaa omistusta ja on täysin vapaaehtoinen, mutta laissa säännelty. Osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Jälkimarkkinat
Pörssi on jälkimarkkina, koska siellä tehtävät kaupat tehdään osakkeen liikkeeseenlaskun jälkeen. Osakekaupan kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskenut yhtiö ei saa rahaa jälkimarkkinakaupoista vaan rahat menevät osakkeen myyjille.