K-M

K

Kasvupaperi- tai osake
Osake, jossa arvonnousuodotuksella on osinkoa merkittävämpi paino.

Kasvurahasto
Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain voitto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon.

Kauppojen selvitys
Arvopaperikaupan jälkeinen arvopapereiden selvittely välittäjien kesken. Suomessa kauppojen selvitys on hidasta ja kestää yleensä kolme päivää.

Kokonaistuotto
Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Komissio
Palkkio. Osakevälittäjä perii toteutuneista kaupoista välityspalkkion eli komission.

Konserni
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostama kokonaisuus.

Konserniliikearvo
Kun yhtiö ostaa toisen yhtiön tytäryhtiökseen, syntyy konserniliikearvoa. Konserniliikearvo on se osa ostetun yhtiön kauppahinnasta, joka ylittää tytäryhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon.

Konsernitilinpäätös
Konsernista laadittava tilinpäätös, joka esitetään niin kuin konserni olisi yksi yhtiö.

Korkorahasto
Korkopapereihin eli esim. joukkovelkakirjalainoihin sijoittavia sijoitusrahastoja kutsutaan korkorahastoiksi. Ne ovat vähäriskisempiä kuin yhdistelmä- tai osakerahastot.

Kurssi
Arvopaperin julkisesti noteerattu hinta.

Kurssiriski
Arvopapereiden hinnanmuutosten sijoittajalle aiheuttama riski.

Käypä hinta
Arvopaperin markkinahinta.

Käyttöomaisuus
Taseessa käyttöomaisuus koostuu aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä.

L

LBO

Yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Lainan maksu perustuu yhtiön odotettavissa oleviin tuottoihin. Leveraged buy out=LBO.

Liikearvo
Goodwill. Se osa ostetusta liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon.

Liiketulos
Liiketulos saadaan kun yrityksen liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. Jos tulos on negatiivinen, puhutaan liiketappiosta, jos positiivinen, liikevoitosta.

Liikevaihto
Liikevaihto eli yrityksen tuloslaskelman ylin rivi kertoo, paljonko yritys on myynyt tuotteitaan tai palveluitaan katsauskauden aikana.

Liikkeeseenlaskija
Osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.

Liikkeeseenlasku
Osakeanti tai joukkolainen myynti sijoittajille kts. Emissio.

Likvidi
Likvidi sijoitus muuttuu nopeasti käteiseksi. Likvidi osake pörssissä on sellainen, jonka vaihto on suurta.

Likviditeetti
Mitä perempi on yhtiön likviditeetti, sitä nopeammin se on muutettavissa rahaksi ilman merkittävää kurssivaikutusta. Jos likviditeetti on pieni, arvopapereiden osto ja myynti voi olla vaikeaa.

Limiitti
Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.

Liputus
Pörssiosakkeiden omistusoikeuden julkistaminen kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta kts. Liputusvelvollisuus.

Liputusvelvollisuus Arvopaperimarkkinalaki  (myöh. AML 2L 9§)
Osakkeenomistajan, jonka omistusosuus noteeratun yhtiön osakkeista ylittää (tai myöhemmin alittaa) 1/20, 1/10, 3/20, 1/5, 1/4, 3/10, 1/2 tai 2/3 osaa on velvollinen ilmoittamaan osakeomistuksensa Rahoitustarkastukselle.

Listalleottoesite
Kun yritys pyrkii pörssiin, sen pitää tehdä perusteellinen selvitys toiminnastaan ja taloudestaan. Listalleottoesite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa.

Listautuminen
Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Listautumisanti
Pörssiin listautuvat yhtiöt järjestävät usein listautumisen yhteydessä osakeannin, jota kutsutaan listautumisanniksi eli IPO:ksi. Listautumisanti on usein suuren yleisön ensimmäinen tilaisuus ostaa yhtiön osakkeita.

Lunastushinta
Kun sijoittaja lunastaa rahasto-osuuksiaan, rahastoyhtiö maksaa osuuksista lunastushinnan eli yleensä lunastuspäivän tai sitä seuraavan päivän kurssin mukaisen hinnan. Lunastushinnasta puhutaan myös silloin, kun joku toinen yhtiö haluaa lunastaa jonkin pörssiyhtiön kokonaan itselleen ja tekee lunastustarjouksen kyseisen yhtiön osakkeista. Osakkeista tarjottua hintaa kutsutaan lunastustarjoushinnaksi eli lyhyesti lunastushinnaksi.

Lunastusoikeus- ja velvollisuus (Osakeyhtiölaki 18 L)
Osakkeenomistajalla, jonka omistusosuus  noteeratun yhtiön osakkeista ylittää 9/10 osaa on oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet, samoin muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastuttaa omat osakkeensa. Tällöin yli 9/10 osaa omistava voi tehdä (ei  ole siis pakkoa) muille osakkeenomistajille lunastustarjouksen, jonka osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä. Lunastustarjouksen torjuneiden osalta asia menee ns. välimiesmenettelyyn. Yli 9/10 osaa omistava voi samanaikaisesti tai myöhemmin tehdä lunastusvaatimuksen, jonka hinnoittelusta säädetään OYL:n luvussa 18. Lunastusmenettely on ns. pakko-ottoa, eli osakkeenomistaja ei voi välttyä menettämästä osakkeitaan, mutta lopullisen hinnan päättää Keskuskauppakamarin valitsema 1 – 3 jäseninen välimiesoikeus. Vanhan osakeyhtiölain aikana välimiesoikeus korotti n. 1/3 osassa lunastustapauksia hintaa siitä, mitä lunastaja oli tarjonnut. Uusi osakeyhtiölaki astui voimaan 1.9.2006 eikä asiassa ole vielä syntynyt riittävää oikeuskäytäntöä, mutta oletettavasti suhde säilynee samansuuntaisena.

Lunastuspalkkio
Kun sijoittaja muuttaa rahasto-osuuksiaan käteiseksi, rahastoyhtiö perii sijoittajalta lunastuspalkkion. Lunastuspalkkio on yleensä jokin prosenttimäärä lunastettavien osuuksien arvosta. Lunastuspalkkioiden lisäksi rahstoyhtiöt perivät kaiken aikaa hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä merkintäpalkkioita rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä.

Luovutusvoitto
Luovutusvoitto kiinnostaa verottajaa, sillä sen mukaan määräytyy luovutusvoittovero. Luovutusvoitto saadaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta ja kulut tai hankintameno-olettama.

Lyhyeksimyynti
Kun sijoittaja myy arvopaperia, jota hänellä ei ole omistuksessaan, hän myy lyhyeksi eli shorttaa. Shorttaaja ostaa osakkeet myöhemmin saman päivän aikana takaisin ja ainakin myydessään hän kuvittelee saavansa ostettua osakkeet halvemmalla kuin on ne myynyt.

Lyhytaikainen
Kirjanpidossa lyhytaikainen tarkoittaa alle vuotta.

M

MarginaaliLuotonannossa asiakaalle korkoon lisättävä pankin tuotto-osuus. Korkomarginaali on pankin otto- ja antolainauskorkojen välinen ero. Arvopaperikaupassa marginaalina pidetään summaa, jonka asiakas joutuu tallentamaan arvopaperinvälittäjän tilille voidakseen ostaa osakkeita.


Markkina- arvo

Markkina- arvo on yrityksen “pörssihinta” eli kulloinkin arvopaperille määräytyvä hinta.  Se saadaan kertomalla yhtiön osakkeiden määrä yhtiön osakekurssilla.

Markkinahinta
Markkinoilla arvopaperille muodostunut hinta.

Markkinakorko
Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä rahan hinta

Markkinariski
Osakemarkkinoihin kuuluvaa riskiä kutsutaan markkinariskiksi eli systemaattiseksi riskiksi. Osakkeessa on markkinariskin lisäksi yhtiökohtaista riskiä.

Maturiteetti
Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin erääntymiseen.

Meklari
Osakemeklari eli osakevälittäjä ostaa ja myy osakkeita. Hän työskentelee arvopaperivälittäjän eli meklarifirman palveluksessa ja tekee kauppoja joko asiakkaan (eli sijoittajan) tai välittäjän itsensä lukuun.

Merkintä
Kun yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, sijoittajat merkitsevät niitä. Vältäämättä sijoittaja ei saa kaikkia merkitsemiään osakkeita. Merkinnän yhteydessä yleensä sijoittajan pitää maksaa kaikki merkitsemänsä osakkeet merkintähinnalla. Jos kaikkia merkitsemiään osakkeita ei saa tai jos merkintähintaa lasketaan, yhtiö palauttaa ylimääräiset rahat. Myös sijoitusrahastojen osuuksia merkitään.

Merkintähinta
Kun yhtiö laskee liikkeelle osakkeita, se määrittelee niille merkintähinnan, joka osakkeesta pitää maksaa. Rahastoissa merkintähinta tarkoittaa hintaa, joka rahasto-osuuden ostajan eli merkitsijän tulee niistä maksaa.

Merkintäoikeus
Jos osakeanti suunnataan tietylle joukolle, tähän joukkoon kuuluvilla sijoittajilla on merkintäoikeus. Merkintäoikeuksilla voidaan yleensä käydä kauppaa ennen kuin osakemerkintä tapahtuu.

Merkintäpalkkio
Kun sijoittaja ostaa rahasto-osuuksia, rahastoyhtiö perii sijoittajalta merkintäpalkkion. Merkintäpalkkio on joko prosenttimäärä merkintäsummasta tai kiinteä euromäärä. Merkintäpalkkioiden lisäksi rahastoyhtiöt perivät kaiken aikaa hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä lunastuspalkkioita rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä.

Merkintävaraus
Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.

Mid cap
Markkina-arvoltaan keskisuuria yhtiöitä kutsutaan mid capeiksi.

Myyntivoitto
Myyntivoitto (luovutusvoitto) kiinnostaa verottajaa, sillä sen perusteella määräytyy myyntivoittovero. Myyntivoitto saadaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta ja kulut tai hankintameno-olettama.