N-P

N

Nasdaq
The National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nasdaq on yhdysvaltalainen, teknologiaosakkeisiin erikoistunut pörssi, jossa käydään kauppaa muiden muassa Microsoftin osakkeilla. Nasdaqissa noteerattavien osakkeiden tikkerit eli kaupankäyntitunnukset ovat nelikirjaimisia.

Nimellisarvo
Arvo, joka on merkitty arvopaperiin tai saamistodistukseen ja joka osoittaa tavallisesti sen alkuperäisen arvon. Osakkeiden nimellisarvoista ollaan vähitellen luopumassa.

Noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa.

NYSE
New York Stock Exchange. New Yorkin suurin ja tunnetuin pörssi, New Yorkin pörssi. Esim. Nokian osakkeet on noteerattu eräiden eurooppalaisten pörssien lisäksi Nysessä. Nokian kaupankäyntitunnus Nysessä on NOK.

O

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)
Oman pääoman tuottoprosentti on pääomankäytön tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka saadaan jakamalla veroilla vähennetty tulos ennen satunnaisia eriä omalla pääomalla, johon on lisätty vähemmistöosuus. Se kerrotaan sadalla. Vrt. sijoitetun pääoman tuottoprosentti.

Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste- tunnusluku kertoo oman pääoman osuuden taseen loppusummasta.

Optio
Optio on sopimus, johon liittyy oikeus ostaa tai myydä option kohde-etuus eli esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan. Optiossa on enemmän riskiä kuin mutta samalla mahdollisuudet suurempaan tuottoon kuin osakkeissa.

Optiolaina
Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiotodistus
Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus.

Osake
Osake on osuus yhtiöstä (yhtiön osakepääomasta). Osakkeella saa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti
Yhtiö voi kerätä markkinoilta rahaa järjestämällä osakeannin. Osakeannissa yhtiö saa rahaa ja sen osakemäärä kasvaa.

Osakeindeksi
Osakeindeksit kertovat mittaamiensa markkinoiden osakekurssikehityksestä. Indeksi mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri indeksit poikkeavat toisistaan niihin sisältyvien yhtiöiden ja mahdollisten yhden yhtiön painorajoituksen perusteella.

Osakemyynti
Kaikki osakkeiden myynti on teoriassa osakemyyntiä, mutta sanaa “osakemyynti” käytetään silloin, kun puhutaan merkittävien omistajien myymistä suurista osake-eristä. Osakemyynti toteutetaan usein osakeannin yhteydessä. Osakemyynnissa rahat menevät osakkeiden myyjille, eivät yhtiöille.

Osakepääoma
Yhtiön osakkeet muodostavat sen osakepääoman. Osakkeita ostanut omistaa yhtiöstä osuuden, joka on yhtä suuri kuin hänen osakkeittensa osuus osakepääomasta. Käytännön sijoitustoiminnassa osakepääomalla ei ole juuri mitään merkitystä.

Osakerahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa vain osakkeisiin, on osakerahasto. Muita rahastotyyppejä ovat korko- ja yhdistelmärahastot.

Osakesarja
Yhtiöillä on yleensä vain yksi osakesarja, mutta jos niitä on useampi, ne erotetaan esim. A- ja B- kirjaimin. Toisen osakekirjan osakkeilla (yleensä A) voi olla suurempi äänioikeus tai oikeus parempaan osinkoon.

Osinko
Kun yhtiö tekee tulosta, se voi jakaa osan voitostaan osakkeenomistajille osinkona. Osingon suuruudesta päättää yhtiökokous.

Osinkotuottoprosentti
Kertoo kuinka  monta prosenttia osinko on osakkeen hinnasta. Osinkotuottoa laskettaessa kannattaa käyttää ennustetta seuraavaksi maksettavasta osingosta.

OTC
Osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä (over the counter).

P

P/e- luku
P/e- luvussa osakkeen hinta jaetaan osakekohtaisella tuloksella (eps=earnigs per share). Jos osakkeen vuotuinen tuotto pysyisi samana, p/e- luku kertoisi kuinka monessa vuodessa yhtiö tienaa hintansa. P/e- luku on yleisinosakkeiden kalleuden vertailuun käytettävä tunnusluku. Sitä kutsutaan myös voittokertoimeksi.

Pankkiiriliike
Pankkiiriliike on sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja sekä mahdollisesti tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita.

Peg
Peg- tunnusluku saadaan kun p/e- luku jaetaan tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. Pegiä käytetään erityisesti kasvuyhtiöiden arvonmäärityksessä.

Portfolio
=sijoitussalkku on arvopaperien muodostama kokonaisuus.

Portfoliosijoitus
Sijoitus, jolla haetaan tuottoa pääomamarkkinoilta.

Preemio
Preemio tarkoittaa ylihintaa, jonka ostaja on jostain syystä halukas maksamaan osakkeesta (esim. yritysosto). Kun yhtiö A haluaa ostaa kokonaisen pörssiyhtiön B, sen on yleensä maksettava muutaman kymmenen prosentin preemio osakekurssiin verrattuna, jotta yhtiön B nykyiset osakkeenomistajat suostuisivat myymään osakkeensa sille.

Private placement
Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.

Profit taking
Voittojen kotiutus. Osakkeiden myynti, kun riittävä tuottotaso on saavutettu.

Pro forma
Yritykset käyttävät pro forma- menettelyä tulostiedotuksessaan antaakseen vertailukelpoisen kuvan liiketoimintansa kehityksestä. Esim. fuusion yhteydessä tehdään pro forma- tilinpäätös kuvaamaan, miltä virallinen tilinpäätös olisi näyttänyt jos yhtiöt olisivat toimineet yhdessä jo koko katsastuskauden. Pro forma- tilinpäätökset eivät ole virallisia tilinpäätöksiä.

Program training
Tietokoneohjelmien avulla tapahtuva automaattinen osakkeiden osto ja myynti tiettyjen rajahintojen mukaan. Program trading on aika ajoin nähty syypääksi äkillisiin ja suuriin pörssiromahduksiin kuten syksyllä 1987.

Provisio
Välitys- tai myyntipalkkio.

Pääomalaina
Joukkovelkakirjalaina tai vaihtovelkakirjalaina, jonka takaisinmaksu ja koron maksu riippuvat yhtiön tuloksesta. Lainapääoma merkitään taseeseen omaksi pääomaksi.

Pääomasijoittaminen
Pääomasijoittaja on suuren rahan institutionaalinen tekijä, joka sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin ja kehittää niitä joko myydäkseen ne edelleen tai listatakseen ne pörssiin. Pääomasijoittajaa tarvitaan yhtiön murrosvaiheessa kun esimerkiksi valmistaudutaan kovaan kasvuun tai rakennemuutoksen yhteydessä. Pääomasijoittaminen on riskisijoittamista.

Pääomatulot
Pääomatulot ovt pääomasta saatuja tuloja, esim. korkoja, osinkoja, vuokria ja osakkeiden luovutusvoittoja. Pääomatuloista maksetaan pääomatuloveroa.

Pörssi
Arvopapereiden jälkimarkkinapaikka. Pörssissä ostajat ja myyjät kohtaavat ja yhtiöiden osakkeet saavat noteerauksia. Pörssikauppaa käydään paitsi osakkeilla myös esim. raaka-aineilla.

Pörssierä
Pörssierä on arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla voidaan noteerata kurssi. Kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä, mutta sen on hankalampaa.

Pörssiyhtiö
Pörssiyhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.