Q-S

Q

Quick ratio
Tunnusluku, jolla kuvataan yrityksen maksuvalmiutta. Se saadaan jakamalla rahoitusomaisuuden määrä lyhytaikaisilla veloilla.

R

Rahamarkkinat
Valtion, yritysten ja yhteisöjen lyhytaikasten (korkeintaan 12 kk) sijoitusten ja luottojen, yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahastoanti
Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Rahasto-osuus
Jos sijoittaa sijoitusrahastoon, ei saa osakkeita vaan rahasto-osuuksia. Rahasto-osuus on osuus rahaston pääomasta.

Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa tai useita rahastoja hoitava yhtiö.

Rahoitustarkastus
Eli RATA on Suomen Pankin yhteydessä toimiva viranomainen, joka valvoo pankki- ja rahoituslaitosten toimintaa.

Reaalituotto
Reaalituotto saadaan, kun tuotosta vähennetään inflaation vaikutus.

Rekyyli
Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Jyrkän nousun aikana voi tulla hetkellinen lasku ja laskun aikana äkillinen käännös ylöspäin. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.

Riski
Osakemarkkinoilla riski on epävarmuutta tuotosta tai tappiosta. Riskin mittarina käytetään yleensä volatiliteettia, eli kurssiheiluntaa.

Riskin hajauttaminen
Sijoittamalla varat useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin voi pienentää riskiä.

Riskipreemio
Koska osakesijoituksiin liittyy epävarmuutta, sijoittaja haluaa suurempaa tuottoa kuin riskittömistä sijoituksista. Riskittömän tuoton ja osakesijoituksilta vaadittavan tuoton eroa kutsutaan riskipreemioksi.

Road show
Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöt esittelevät itseään sijoituskohteina.

ROE
Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). ROE kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Tunnusluku kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

RSI
Relative Strength Index. Indeksi, joka mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin verrattuna.

S

Saturaatio
Kyllästyminen. Markkinat eivät enää kasva jonkun tuotteen osalta. Tarjonta alkaa ylittää kysynnän.

Sekaemissio
Osakeanti, jossa osakepääoman korotus toteutetaan sekä uusmerkintänä että rahastoantina.

Sharpen mittari
Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)
ROI on pääomankäytön tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka saadaan, kun tuloksesta ennen satunnaiseriä vähennetään rahoituskulut ja kokonaisuus jaetaan taseen loppusummalla, josta vähennetty korottomat velat. Se kerrotaan sadalla. Vrt. oman pääoman tuottoprosentti.

Sijoittajasuhteet
Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena.

Sijoituspalveluyritys
Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan pankkia tai pankkiiriliikettä, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto
Sijoitusrahasto on kyseiseen rahstoon sijoittaneiden sijoittajien “yhteinen” salkku. Sitä hoitaa salkunhoitaja tai salkunhoitotiimi. On olemassa erilaisia rahastoja (korko- ja osakerahastoja) sekä yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat sekä korkopapereihin että osakkeisiin. Sijoittaessaan sijoitusrahastoon saa rahoilleen omaisuudenhoitajan, salkunhoitajan, jonka työstä maksetaan hallinnointipalkkio. Sijoitusrahastojen avulla on usein yksinkertaisinta sijoittaa eksoottisiin kohteisiin.

Sijoitustodistus
Pankin liikkeeseen laskema velkakirja, jolla voi käydä kauppaa.

Sijoitusyhtiö
Monet suursijoittajat perustavat itselleen yhtiön, jonka tehtävänä on arvopapereiden omistaminen ja kauppaaminen. Sijoitusyhtiö voi olla verotuksellisesti edullisempi kuin osakekaupan käyminen omissa nimissä.

Sisäinen kauppa
Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.

Sisäpiiriläinen
Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiirintietoa eli osakkeen kurssiin vaikuttavaa julkistamatonta tietoa. Sisäpiirintiedon perusteella käytävä osakekauppa ja neuvonanto on kiellettyä.

Small cap
Markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä kutsutaan small capeiksi.

Splitti
Kun osake splitataan, se pilkotaan nimellisarvoaan pienempiin osiin. Jos 100 euron hintainen osake splitataan suhteessa 1:4, yksi osake maksaa splitin jälkeen 25 euroa. Sijoittajan osakemäärä nelinkertaistuu.

Spredi
Osto- ja myyntihinnan välinen ero. Jos osakkeen paras ostotarjous on 14 euroa ja paras myyntitarjous 15 euroa, osakkeen spredi on 1 euro.

Suunnattu anti
Suunnatussa annissa osakkeita saavat merkitä vain ne, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle anti on suunnattu. Yleisöannissa merkintöjä saa tehdä kuka tahansa.

Syklinen
Yhtiötä, jonka arvoon suhdanteiden muutokset vaikuttavat hyvin paljon, kutsutaan sykliseksi. Esim. metsäteollisuus on syklinen toimiala.

Säilytysyhteisö
Rahastoyhtiön toimeksiannosta sijoitusrahaston omistamia arvopapereita säilyttävä pankki tai pankkiiriliike.