T-Y

T

Tarjousesite
Sijoitusmuistio tai listalleottoesite. Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta.

Tarkkailulista
Kun yhtiössä on pörssin mielestä jotain epäilyttävää, sen osake siirretään tarkkailulistalle. Se näkyy siten, että nimen perään laitetaan (T). Tarkkailulistalla olevilla osakkeilla käydään kauppaa normaalisti.

Termiini
Johdannaissopimus, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupan jollakin kohde-etuudella tiettynä hetkenä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi jokin osake, raaka-aine tai valuutta.

Toimeksianto
Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntitoimeksianto.

Tracking error
Tracking error- tunnusluvulla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Jos tracking error on pieni, rhaston kehitys seuraa vertailuindeksin tuottoa.

Tulos/osake
Kuvaa yrityksen osaketta kohti tuottamaa tulosta. Tulos-käsitteenä käytetään tulosta ennen satunnaiseriä veroilla vähennettynä.

Tuottoindeksi
Yleensä osakeindeksit ovat hintaindeksejä, eli niihin vaikuttavat vain osakkeiden kurssit. Tuottoindeksiin lasketaan mukaan myös yhtiöiden maksamat osingit, joten se antaa paremman kuvan osakemarkkinoiden tarjoamasta tuotosta.

Tuottokäyrä
Tuoton ja arvopaperin jäljellä olevan juoksuajan välistä suhdetta kuvaava käyrä. Tuottokäyrä ennakoi markkinakorkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

Tuottopaperi, -osake
Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tuottorahasto
Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Tytäryhtiö
Tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttää emohtiö. Tytäryhtiöiden ja emoyhtiön muodostama kokonaisuus on konserni.

Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä on se päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyy esimerkiksi oikeus osinkoon tai osakeantiin. Täsmäytyspäivää ei pidä sotkea siihen päivään, jona toimeksianto on tehtävä. Esim. osinkojen maksun täsmäytyspäivä on yleensä kolme pankkipäivää sen päivän jälkeen, jona osakkeen omistaja on oikeutettu osinkoon. Eri maissa ja pörsseissä täsmäytyspäiväkäytännöt vaihtelevat.

U

Uusmerkintä
Maksullinen osakeanti.

V

Vaihto-omaisuus
Taseessa vaihto-omaisuus on sellainen omaisuuserä, joka on tarkoitettu myytäväksi yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Vaihtovelkakirja
Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin.

Valmistusasteen mukainen tuloutus
Valmistumisasteen mukainen tuloutus kirjanpidossa tarkoittaa sitä, että myynnin tulosvaikutus tuloutetaan eli kirjataan tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun pitkäaikaishankkeen valmistuminen etenee.

Valtion velkasitoumus
Valtion liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Varainsiirtovero
Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, entinen leimavero.

Velkaantumisaste
Kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous (AML 6L 10§)
Sillä, jonka omistusosuus noteeratun yhtiön osakkeista ylittää 3/10 osaa, on velvollisuus tehdä muille osakkeenomistajille julkinen ostotarjous. Ostotarjouksen hinnoittelua säännellään AML:n luvussa 6. Osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Venture capital
Sijoituspääomaa, jota käytetään listaamattomiin yrityksiin. Ks. pääomasijoitus.

Verotusarvo
Kun osakeomistuksia lasketaan varallisuusverotuksessa verotettavaksi omaisuudeksi, niitä ei huomioida täyteen hintaansa vaan verotusarvonsa mukaan. Pörssiosakkeen verotusarvo on 70 prosenttia vuoden viimeisestä hinnasta.

Vertailuindeksi
Sijoitusrahastojen tai osakkeen menestystä verrataan vertailuindeksiin, joka voi olla esim. Morgan Stanleyn maailmanindeksi. Vertailuindeksi on siis osakkeen tai rahaston vertailukohde. Rahaston tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi ja tasaisempi tuotto. Yksittäisen osakkeen kehitystä verrataan usein yhtiön toimialaindeksiin. Yhdistelmärahastojen vertailuindeksi on yleensä yhdistelmä osake- ja korkoindeksejä.

Vipurahasto
Sijoitusrahasto, joka käyttää johdannaisia sekä lisätuoton tavoitteluun korkeammalla riskillä että salkun suojaamiseen.

Voitto-osuus
Sijoitusrahaston vuotuisista voitoistaan omistajilleen jakama osuus.

Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa osakekurssin heilahtelua ja sitä pidetään osakkeen riskisyyden mittarina.

W


Warrantti

Warrantti on sopimus tietyn kohde-etuuden eli esimerkiksi osakkeen ostamisesta tai myymisestä tiettyyn hintaan. Amerikkalainen warrantti voidaan toteuttaa milloin taansa voimassaoloaikanaan, eurooppalainen warranttivain päättymispäivänään.

Warrantin voimassaoloaika
Warrantin voimassaoloaika on sen liikeeseenlaskun ja päättymispäivän välinen aika.

Y

Yhdistelmärahasto
Yhdistelmärahasto sijoittaa sekä osakkeisiin että korkopapereihin ja on siksi pienempiriskinen kuin osakerahasto.

Yhteisösijoittaja
Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä
Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Osingon saajan ei tarvitse maksaa veroa osingoista. Avoir fiscal.

Yksityistäminen
Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisindeksi
Yleisindeksi kuvaa pörssin kaikkien osakkeiden kurssikehitystä.

Yleisölaina
Joukkovelkakirjalaina, jonka liikkeellelaskija voi olla valtio tai yritys.

Ylimerkintä
Arvopaperin merkintä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen