Sijoittajan sanasto

A

Alfa- kerroin
Kuvaa sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavaan puhtaan indeksisalkun tuottoon. Mitä suurempi alfa, sitä paremmin tuotto on menestynyt suhteessa vertailusalkkuunsa.

Alijäämähyvitys
Pääomatulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennys verotuksessa. Kaikki korkomenot vähennetään pääomatulosta. Jos verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevistä veroista. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi.

Alimerkintä
Tilanne osakeannissa, kun osakepääoman korotuspäätöksen mukaista osakkeiden vähimmäismäärää ei ole merkintäajan kuluessa merkitty. Osakkeet eivät silloin käy riittävän hyvin kaupaksi.

Allokaatio
Osakkeiden suuntaaminen ja jakaminen osakeannissa tai osakemyynnissä tietyille ryhmille, esim. yleisön ja institutionaalisten sijoittajien välinen allokaatio.

Analyytikko
Sijoitus- ja yritystutkija.

Apportti
Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esim. kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.

Arvo-osuus
Sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuus korvaa (ja sillä on korvattu) painetut arvopaperit kuten osakekirjat.

Arvo-osuustili
Henkilökohtainen tili, jolle kirjataan osakeomistukset yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.

Arvo-osuusrekisteri
Rekisteri, jossa arvo-osuustilejä ylläpidetään.

Arvopaperi
Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus. Arvopaperi on paperi, jolla on arvoa, koska se on todistus jonkin asian omistamisesta. Esimerkiksi osake, velkakirja, sijoitusrahasto-osuus tai metsäpalstan todistus ovat arvopapereita. Arvopaperi ei ole välttämättä paperi, vaan voi olla myös bittejä (arvo-osuus).

Arvopaperikeskus
Suomen Arvopaperikeskus (APK) vastaa kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden käsittelystä rekisteri- ja selvitysjärjestelmissä. APK selvittää osake- ja velka-arvopaperit myyjältä ostajalle ja käsittelee arvo-osuusjärjestelmässä liikkeenlaskijoiden yhtiötapahtumat, kuten osingot ja erilaiset pääomajärjestelyt. Ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin rakennettujen linkkien kautta arvopapereita voi siirtää rajojen yli ja säilyttää liikkeenlaskumaan ulkopuolella. Suomen Arvopaperikeskuksen omistaa Ruotsin arvopaperikeskus VPC.

Arvopaperimarkkinalaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495)
Suomen lakiin kuuluu arvopaperimarkkinalaki. Siinä on määräyksiä, jotka koskevat muun muassa yhtiöiden tiedottamista ja sisäpiiritiedon hyväksikäytön kiellon.

Arvopaperisalkku
Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Eri arvopapereista koostuvan sijoitussalkun toinen nimi on portfolio.

Arvopaperisointi
Saatavien muuttaminen markkinakelpoisiksi arvopapereiksi.

Arvopaperistuminen
Arvopapereiden (kuten esim. joukkovelkakirjojen tai muiden jälkimarkkinoille sopivien rahoitusmuotojen) käyttö perinteisen pankkilainen asemasta.

Arvopaperisäilytys
Pankin tai muun arvopaperivälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.

Arvopaperivälittäjä
Välittäjä on joko pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja. Yleensä ne myös tarjoavat omaisuudenhoito- ja muitasijoituspalveluja.

Arvopäivä
Valuutta-, arvopaperi- tai muun kaupan toteutumispäivä.

Avoir fiscal
Avoir fiscal=yhtiönverohyvitysjärjestelmä, joka ehkäisee kaksinkertaisen verotuksen. Suomessa on avoir fiscal - järjestelmä, mutta vuoden 2006 alusta avoir fiscalista on luovuttu täysin. Siksi osingonsaaja maksaa osingosta veron, vaikka yhtiö on jo kertaalleen maksanut veron tuloksestaan.

Avomarkkinaoperaatio
Keskuspankin valuuttakauppa, jolla pyritään vaikuttamaan rahamarkkinoihin ostamalla tai myymällä tiettyä valuuttaa.

B

Basis point
Basis point on prosenttiyksikön sadasosa. Esimerkiksi korkoja voidaan nostaa 50 basis pointilla eli 0,5 prosenttiyksiköllä. Basis point suomennetaan usein pisteeksi.

Bear market
Bear market eli karhumarkkina on kausi, jona osakekurssit laskevat. Vastakohta on bull market.

Beta- kerroin
Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos osakkeen beta- kerroin on kaksi ja osakkemarkkinat nousevat viisi prosenttia, osakkeen kurssin nousee 10 prosenttia. Kun kurssit ovat nousussa, sijoittajat suosivat suuren betan yhtiöitä. Usein esimerkiksi pienillä teknologiayhtiöillä on korkea beta- luku.

Blue chip- yhtiö
Blue chip- yhtiöt ovat suuria yhtiöitä, joilla on pitkä toimintahistoria ja vakaa taloudellinen asema. Blue chip- yhtiöt eivät yleensä pysty mullistaviin kasvuihin, koska isot laivat kääntyvät hitaammin.

Bull market
Bull market eli härkämarkkina on kausi, jona osakekurssit nousevat. Vastakohtana on bear market.

C

CD (Certificate on deposit)
Sijoitustodistus.

Current ratio
Current ratio on yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen. Tunnusluku mittaa tilinpäätöshetken rahoituspuskuria ja maksuvalmiutta noin vuoden aikajänteellä.

D

Debentuuri
Velkakirja jonka voi laskea liikkeelle kuka tahansa kirjanpitovelvollinen elinkeinonharjoittaja.

Debentuurilaina
Debentuurilaina on yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, jonka semayhtiön konkurssissa on huonompi kuin muitten yhtiön sitoumuksien. Vain osakkeenomistajat ovat debentuurilainaajia huonommassa tilanteessa konkurssin sattuessa.

Delta- kerroin
Salkun arvossa tapahtuva prosentuaalinen muutos osakemarkkinoiden noustessa yhdellä prosentilla.

Diileri
Arvopaperi-, rahamarkkina-, tai valuuttakauppaa käyvä henkilö. Voi toimia omaan tai työnantajansa lukuun.

Diskontata
Diskonttaaminen on tulevien saamisten nykyarvon laskemista. Esimerkiksi osakkeiden hintoihin teoriassa diskontataan pörssiyhtiöiden tulevaa tuloskehitystä, inflaatio-odotuksia tai markkinoita koskevat uutiset.

Dow Jones Industrial Average
Dow Jones indeksiyhtiön kuuluisin tuote on maailman kuuluisin osakemarkkinoita kuvaava indeksi Dow Jones Industrial Average. Se koostuu 30 Yhdysvalloissa noteeratusta suuryhtiöstä, joiden yksittäisten osakkeiden hinnat lasketaan yhteen ja näin saadaan indeksin arvo.

Duraatio
Korkopapereiden juoksuaika, joka kertoo missä ajassa keskimäärin korkosijoituksiin suunnatut rahat palautuvat sijoittajalle takaisin. Duraatio kuvaa korkosalkun herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi on duraatio, sitä suurempi on korkoriski.

E

Efektiivinen tuotto

Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon. Jos osakkeen hinta on kymmenen euroa ja se maksaa euron osingon, osakkeen efektiivinen osinkotuotto on 10 prosenttia.

EKP
Euroopan Keskuspankki EKP säätelee muun muassa euromaiden korkotasoa ja vaikuttaa siten eurooppalaiseen finanssielämään. Pörssimarkkinavaikuttajana EKP ei ole niin vahva kuin yhdysvaltalainen vastineensa Federal Reserva (FED)

Emissio
Liikkeellelasku. Esimerkiksi osakeanti eli uusien osakkeiden laskeminen liikkeelle on emissio.

Emissiovoitto
Arvopaperin nimellisarvon ja liikkeeseenlaskuhinnan erotus. Voitto jää liikkeeseenlaskijan käytettäväksi.

Emoyhtiö
Yhtiö, jolla on määräysvalta joissakin muissa yhtiöissä. Näitä muita yhtiöitä kutsutaan tytäryhtiöiksi. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat kosernin.

Ensimarkkinat
Arvopapereiden liikkeeseenlasku rahoituksen hankkimiseksi.

EP- luku
Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde.

EPS
Earnings per share eli osakekohtainen tulos (yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti) on osakekurssin jälkeen tärkein osakkeen tunnusluku. Se kertoo paljonko yritys tekee (osaketta kohden) tulosta verojen jälkeen. Epsiä laskettaessa satunnaisten erien vaikutusta ei oteta huomioon. Eps on sijoittajan kannalta helpoin ja kuvaavin yhtiöiden monista tulosluvuista, sillä se on helppo suhteuttaa osakekurssiin (ks. p/e- luku).

Erikoissijoitusrahasto
Sijoitusrahasto joka toimii Valtioneuvoston poikkeusluvalla ja voi poiketa tietyistä Sijoitusrahastolain pykälistä. Erikoissijoitusrahasto voi esim. keskittyä sijoitustoiminnassaan yhteen toimialaan tai tietylle maantieteelliselle alueelle ja keskittää sijoituksiaan pienempään määrään kohteita.

F

FED

Yhdysvaltain Keskuspankki (Federal Reserve) on maailman mahtavin arvopaperimarkkinoiden arkeen vaikuttava laitos. Se muun muassa päättää Yhdysvaltain korkopolitiikasta. Eurooppalainen vastine EKP.

FIFO
FIFO=First in first out- laskennassa ensin ostetut osakkeet ajatellaan myydyiksi ensimmäisenä. Esim. jos sijoittaja on ostanut osaketta kahdessa erässä, ensin 200 ja sitten 300 kappaletta ja hän myy 300 osaketta, sijoittajan katsotaan myyneen koko ensimmäisen ostoeränsä ja sata osaketta toisesta ostoerästä. Verotuksessä käytetään pääasiassa FIFO- laskentaa.

FOX- indeksi
Helsingin pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa 25 vaihdetuimman päälistan osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 20 prosenttiin.

FOX- termiini
FOX- indeksiin perustuva johdannaisinstrumentti, indeksitermiini.

Futuuri
Futuuri on johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietty määrä tiettyä hyödykettä eli esimerkiksi osaketta tiettynä päivänä ennalta sovittuun hintaan-

Fuusio
Fuusiossa eli sulautumisessa yritykset yhdistyvät toisiinsa.

G

Goodwill
Liikearvo. Se osa ostetusta liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

H

Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta hallinnointipalkkion sen vastineeksi, että se hoitaa rahaston salkkua. Hallinnointipalkkio ilmoitetaan prosentteina sijoituksen arvosta vuodessa (per annum). Hallinnointipalkkio vähennetään osuuden arvosta, joten rahaston osuudenomistajalle palkkio on piilossa eikä sitä makseta erikseen. Hallinnointipallkkion yhteydessä veloitetaan yleensä säilytyspalkkio. Hallinnointipalkkion suuruus vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin sijoitus tuottaa pitkällä aikavälillä: hallinnointipalkkio on ”varmaa tappiota”.

Hallintarekisteri
Ulkomaisten omistajien omistukset eivät yleensä näy yhtiön omistajaluettelossa suoraan, sillä osakkeet ovat suursijoittajan arvo-osuustiliä hoitavan yhtiön (esimerkiksi Nordean tai Handelsbankenin) hallintarekisterissä. Halintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiössä.

Hankintameno-olettama
Kun omaisuutta myy, verottaja verottaa myyjää sen mukaan, paljonko kaupasta on tullut myyntivoittoa. Myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen ostohinta tai hankintameno-olettama. Sijoittaja saa valita, käyttääkö hän todellista ostohintaa vai hankitameno-olettamaa. Tällä hetkellä hallintameno-olettama on 20 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, mutta yli kymmenen vuotta omistettujen sijoitusten hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta. Siksi pitkään omistettujen tai erittäin hyvin nousseiden sijoitusten veroselvityksessä kannattaa tarkistaa, näyttäisikö myyntivoitto verottajan silmissä pienemmältä, mikäli käyttäisi hankintameno-olettamaa.

Hedge- rahasto
Hedge- rahastot eli hedge fundit ovat sijoitusrahastoja, jotka tavoittelevat absoluuttista tuottoa eli tuottoa kaikissa markkinatilanteissa. Muut kuin hedge rahastot yleensä pyrkivät menestymään vertailuindeksiään paremmin, joten kurssien laskiessa niiden arvo yleensä laskee.

I

IFRS
International Financial Reporting Standards. Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joiden mukaan suomalaistenkin pörssiyhtiöiden on kerrottava tuloksestaan, taseestaan ja rahavirroistaan. IFRS on käytössä Euroopan unionin alueella. Yhdysvalloissa käytetään omaa US Gaapia. Voit ladata koneellesi Jarmo Leppiniemen esityksen, joka käsittele yhtiöiden tilinpäätöksiä ja IFRS:aa tästä.

Ilmaisanti
Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Ilmoitusvelvollinen
Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet.

Indeksirahasto
Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii jäljittelemään mahdollisimman täydellisesti tietyn indeksin (rahaston kohdeindeksi) kehitystä sijoittamalla eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Koska indeksisijoittaminen on ”passiivista”, indeksirahastojen perimät palkkiot ovat usein selvästi pienempiä kuin sijoitusrhahastoilla keskimäärin. Indeksirahaston pitäisi teoriassa kehittyä täsmälleen hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden verran huonommin kuin vertailuindeksinsä.

Indeksitermiini
Markkinaindeksiin perustuva termiinisopimus kuten FOX- termiini.

Institutionaalinen sijoittaja
Eli suursijoittaja, esimerkiksi eläke- tai vakuutusyhtiö tai sijoitusrahasto.

Instrumentti
Arvopaperikaupan kohde- osake, sijoitustodistus, velkakirja tai muu vastaava.

I.O.U.
Velkakirja. Lyhenne englannin kielestä I owe you (=olen sinulle velkaa).

IPO
Initial public offering eli listautumisanti. Yhtiön järjestämä osakenati, joka edellyttää yhtiön listautumista pörssiin. Listautumisanti ei ole välttämätön, jos yhtiöllä on muuten riittävän laaja omistajapohja. Listautumisannilla paitsi laajennetaan yhtiön omistajapohjaa myös herätetään mielenkiintoa yhtiötä kohtaan.

J

Johdannainen

Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu esim. jonkun toisen arvopaperin, pörssi-indeksin, valuutan tai vaikka öljyn arvoon. Johdannaisia ovat esim. optiot, futuurit, termiinit ja warrantit.

Johdannaismarkkinat
Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena on toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon perustuvia sopimuksia kuten optioita.

Joukkovelkakirjalaina
Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Julkinen noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisesti, kuten pörssissä.

Julkinen osakeyhtiö
Julkiseksi osakeyhtiöksi pääsee osakeyhtiö, joka hakeutuu julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä. Lyhenne Oyj, ruotsiksi Abp.

Julkinen ostotarjous (AML 6L 1§)
Julkisen ostotarjouksen tekeminen ei edellytä aiempaa omistusta ja on täysin vapaaehtoinen, mutta laissa säännelty. Osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Jälkimarkkinat
Pörssi on jälkimarkkina, koska siellä tehtävät kaupat tehdään osakkeen liikkeeseenlaskun jälkeen. Osakekaupan kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskenut yhtiö ei saa rahaa jälkimarkkinakaupoista vaan rahat menevät osakkeen myyjille.

K

Kasvupaperi- tai osake
Osake, jossa arvonnousuodotuksella on osinkoa merkittävämpi paino.

Kasvurahasto
Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain voitto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon.

Kauppojen selvitys
Arvopaperikaupan jälkeinen arvopapereiden selvittely välittäjien kesken. Suomessa kauppojen selvitys on hidasta ja kestää yleensä kolme päivää.

Kokonaistuotto
Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Komissio
Palkkio. Osakevälittäjä perii toteutuneista kaupoista välityspalkkion eli komission.

Konserni
Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostama kokonaisuus.

Konserniliikearvo
Kun yhtiö ostaa toisen yhtiön tytäryhtiökseen, syntyy konserniliikearvoa. Konserniliikearvo on se osa ostetun yhtiön kauppahinnasta, joka ylittää tytäryhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon.

Konsernitilinpäätös
Konsernista laadittava tilinpäätös, joka esitetään niin kuin konserni olisi yksi yhtiö.

Korkorahasto
Korkopapereihin eli esim. joukkovelkakirjalainoihin sijoittavia sijoitusrahastoja kutsutaan korkorahastoiksi. Ne ovat vähäriskisempiä kuin yhdistelmä- tai osakerahastot.

Kurssi
Arvopaperin julkisesti noteerattu hinta.

Kurssiriski
Arvopapereiden hinnanmuutosten sijoittajalle aiheuttama riski.

Käypä hinta
Arvopaperin markkinahinta.

Käyttöomaisuus
Taseessa käyttöomaisuus koostuu aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä.

L

LBO

Yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Lainan maksu perustuu yhtiön odotettavissa oleviin tuottoihin. Leveraged buy out=LBO.

Liikearvo
Goodwill. Se osa ostetusta liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon.

Liiketulos
Liiketulos saadaan kun yrityksen liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. Jos tulos on negatiivinen, puhutaan liiketappiosta, jos positiivinen, liikevoitosta.

Liikevaihto
Liikevaihto eli yrityksen tuloslaskelman ylin rivi kertoo, paljonko yritys on myynyt tuotteitaan tai palveluitaan katsauskauden aikana.

Liikkeeseenlaskija
Osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.

Liikkeeseenlasku
Osakeanti tai joukkolainen myynti sijoittajille kts. Emissio.

Likvidi
Likvidi sijoitus muuttuu nopeasti käteiseksi. Likvidi osake pörssissä on sellainen, jonka vaihto on suurta.

Likviditeetti
Mitä perempi on yhtiön likviditeetti, sitä nopeammin se on muutettavissa rahaksi ilman merkittävää kurssivaikutusta. Jos likviditeetti on pieni, arvopapereiden osto ja myynti voi olla vaikeaa.

Limiitti
Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.

Liputus
Pörssiosakkeiden omistusoikeuden julkistaminen kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta kts. Liputusvelvollisuus.

Liputusvelvollisuus Arvopaperimarkkinalaki  (myöh. AML 2L 9§)
Osakkeenomistajan, jonka omistusosuus noteeratun yhtiön osakkeista ylittää (tai myöhemmin alittaa) 1/20, 1/10, 3/20, 1/5, 1/4, 3/10, 1/2 tai 2/3 osaa on velvollinen ilmoittamaan osakeomistuksensa Rahoitustarkastukselle.

Listalleottoesite
Kun yritys pyrkii pörssiin, sen pitää tehdä perusteellinen selvitys toiminnastaan ja taloudestaan. Listalleottoesite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa.

Listautuminen
Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Listautumisanti
Pörssiin listautuvat yhtiöt järjestävät usein listautumisen yhteydessä osakeannin, jota kutsutaan listautumisanniksi eli IPO:ksi. Listautumisanti on usein suuren yleisön ensimmäinen tilaisuus ostaa yhtiön osakkeita.

Lunastushinta
Kun sijoittaja lunastaa rahasto-osuuksiaan, rahastoyhtiö maksaa osuuksista lunastushinnan eli yleensä lunastuspäivän tai sitä seuraavan päivän kurssin mukaisen hinnan. Lunastushinnasta puhutaan myös silloin, kun joku toinen yhtiö haluaa lunastaa jonkin pörssiyhtiön kokonaan itselleen ja tekee lunastustarjouksen kyseisen yhtiön osakkeista. Osakkeista tarjottua hintaa kutsutaan lunastustarjoushinnaksi eli lyhyesti lunastushinnaksi.

Lunastusoikeus- ja velvollisuus (Osakeyhtiölaki 18 L)
Osakkeenomistajalla, jonka omistusosuus  noteeratun yhtiön osakkeista ylittää 9/10 osaa on oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet, samoin muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastuttaa omat osakkeensa. Tällöin yli 9/10 osaa omistava voi tehdä (ei  ole siis pakkoa) muille osakkeenomistajille lunastustarjouksen, jonka osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä. Lunastustarjouksen torjuneiden osalta asia menee ns. välimiesmenettelyyn. Yli 9/10 osaa omistava voi samanaikaisesti tai myöhemmin tehdä lunastusvaatimuksen, jonka hinnoittelusta säädetään OYL:n luvussa 18. Lunastusmenettely on ns. pakko-ottoa, eli osakkeenomistaja ei voi välttyä menettämästä osakkeitaan, mutta lopullisen hinnan päättää Keskuskauppakamarin valitsema 1 – 3 jäseninen välimiesoikeus. Vanhan osakeyhtiölain aikana välimiesoikeus korotti n. 1/3 osassa lunastustapauksia hintaa siitä, mitä lunastaja oli tarjonnut. Uusi osakeyhtiölaki astui voimaan 1.9.2006 eikä asiassa ole vielä syntynyt riittävää oikeuskäytäntöä, mutta oletettavasti suhde säilynee samansuuntaisena.

Lunastuspalkkio
Kun sijoittaja muuttaa rahasto-osuuksiaan käteiseksi, rahastoyhtiö perii sijoittajalta lunastuspalkkion. Lunastuspalkkio on yleensä jokin prosenttimäärä lunastettavien osuuksien arvosta. Lunastuspalkkioiden lisäksi rahstoyhtiöt perivät kaiken aikaa hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä merkintäpalkkioita rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä.

Luovutusvoitto
Luovutusvoitto kiinnostaa verottajaa, sillä sen mukaan määräytyy luovutusvoittovero. Luovutusvoitto saadaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta ja kulut tai hankintameno-olettama.

Lyhyeksimyynti
Kun sijoittaja myy arvopaperia, jota hänellä ei ole omistuksessaan, hän myy lyhyeksi eli shorttaa. Shorttaaja ostaa osakkeet myöhemmin saman päivän aikana takaisin ja ainakin myydessään hän kuvittelee saavansa ostettua osakkeet halvemmalla kuin on ne myynyt.

Lyhytaikainen
Kirjanpidossa lyhytaikainen tarkoittaa alle vuotta.

M

Marginaali

Luotonannossa asiakaalle korkoon lisättävä pankin tuotto-osuus. Korkomarginaali on pankin otto- ja antolainauskorkojen välinen ero. Arvopaperikaupassa marginaalina pidetään summaa, jonka asiakas joutuu tallentamaan arvopaperinvälittäjän tilille voidakseen ostaa osakkeita.

Markkina- arvo
Markkina- arvo on yrityksen ”pörssihinta” eli kulloinkin arvopaperille määräytyvä hinta.  Se saadaan kertomalla yhtiön osakkeiden määrä yhtiön osakekurssilla.

Markkinahinta
Markkinoilla arvopaperille muodostunut hinta.

Markkinakorko
Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä rahan hinta

Markkinariski
Osakemarkkinoihin kuuluvaa riskiä kutsutaan markkinariskiksi eli systemaattiseksi riskiksi. Osakkeessa on markkinariskin lisäksi yhtiökohtaista riskiä.

Maturiteetti
Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin erääntymiseen.

Meklari
Osakemeklari eli osakevälittäjä ostaa ja myy osakkeita. Hän työskentelee arvopaperivälittäjän eli meklarifirman palveluksessa ja tekee kauppoja joko asiakkaan (eli sijoittajan) tai välittäjän itsensä lukuun.

Merkintä
Kun yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, sijoittajat merkitsevät niitä. Vältäämättä sijoittaja ei saa kaikkia merkitsemiään osakkeita. Merkinnän yhteydessä yleensä sijoittajan pitää maksaa kaikki merkitsemänsä osakkeet merkintähinnalla. Jos kaikkia merkitsemiään osakkeita ei saa tai jos merkintähintaa lasketaan, yhtiö palauttaa ylimääräiset rahat. Myös sijoitusrahastojen osuuksia merkitään.

Merkintähinta
Kun yhtiö laskee liikkeelle osakkeita, se määrittelee niille merkintähinnan, joka osakkeesta pitää maksaa. Rahastoissa merkintähinta tarkoittaa hintaa, joka rahasto-osuuden ostajan eli merkitsijän tulee niistä maksaa.

Merkintäoikeus
Jos osakeanti suunnataan tietylle joukolle, tähän joukkoon kuuluvilla sijoittajilla on merkintäoikeus. Merkintäoikeuksilla voidaan yleensä käydä kauppaa ennen kuin osakemerkintä tapahtuu.

Merkintäpalkkio
Kun sijoittaja ostaa rahasto-osuuksia, rahastoyhtiö perii sijoittajalta merkintäpalkkion. Merkintäpalkkio on joko prosenttimäärä merkintäsummasta tai kiinteä euromäärä. Merkintäpalkkioiden lisäksi rahastoyhtiöt perivät kaiken aikaa hallinnointi- ja säilytyspalkkioita sekä lunastuspalkkioita rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä.

Merkintävaraus
Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.

Mid cap
Markkina-arvoltaan keskisuuria yhtiöitä kutsutaan mid capeiksi.

Myyntivoitto
Myyntivoitto (luovutusvoitto) kiinnostaa verottajaa, sillä sen perusteella määräytyy myyntivoittovero. Myyntivoitto saadaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta ja kulut tai hankintameno-olettama.

N

Nasdaq
The National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nasdaq on yhdysvaltalainen, teknologiaosakkeisiin erikoistunut pörssi, jossa käydään kauppaa muiden muassa Microsoftin osakkeilla. Nasdaqissa noteerattavien osakkeiden tikkerit eli kaupankäyntitunnukset ovat nelikirjaimisia.

Nimellisarvo
Arvo, joka on merkitty arvopaperiin tai saamistodistukseen ja joka osoittaa tavallisesti sen alkuperäisen arvon. Osakkeiden nimellisarvoista ollaan vähitellen luopumassa.

Noteeraus
Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa.

NYSE
New York Stock Exchange. New Yorkin suurin ja tunnetuin pörssi, New Yorkin pörssi. Esim. Nokian osakkeet on noteerattu eräiden eurooppalaisten pörssien lisäksi Nysessä. Nokian kaupankäyntitunnus Nysessä on NOK.

O

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)
Oman pääoman tuottoprosentti on pääomankäytön tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka saadaan jakamalla veroilla vähennetty tulos ennen satunnaisia eriä omalla pääomalla, johon on lisätty vähemmistöosuus. Se kerrotaan sadalla. Vrt. sijoitetun pääoman tuottoprosentti.

Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste- tunnusluku kertoo oman pääoman osuuden taseen loppusummasta.

Optio
Optio on sopimus, johon liittyy oikeus ostaa tai myydä option kohde-etuus eli esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan. Optiossa on enemmän riskiä kuin mutta samalla mahdollisuudet suurempaan tuottoon kuin osakkeissa.

Optiolaina
Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiotodistus
Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus.

Osake
Osake on osuus yhtiöstä (yhtiön osakepääomasta). Osakkeella saa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti
Yhtiö voi kerätä markkinoilta rahaa järjestämällä osakeannin. Osakeannissa yhtiö saa rahaa ja sen osakemäärä kasvaa.

Osakeindeksi
Osakeindeksit kertovat mittaamiensa markkinoiden osakekurssikehityksestä. Indeksi mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri indeksit poikkeavat toisistaan niihin sisältyvien yhtiöiden ja mahdollisten yhden yhtiön painorajoituksen perusteella.

Osakemyynti
Kaikki osakkeiden myynti on teoriassa osakemyyntiä, mutta sanaa ”osakemyynti” käytetään silloin, kun puhutaan merkittävien omistajien myymistä suurista osake-eristä. Osakemyynti toteutetaan usein osakeannin yhteydessä. Osakemyynnissa rahat menevät osakkeiden myyjille, eivät yhtiöille.

Osakepääoma
Yhtiön osakkeet muodostavat sen osakepääoman. Osakkeita ostanut omistaa yhtiöstä osuuden, joka on yhtä suuri kuin hänen osakkeittensa osuus osakepääomasta. Käytännön sijoitustoiminnassa osakepääomalla ei ole juuri mitään merkitystä.

Osakerahasto
Sijoitusrahasto, joka sijoittaa vain osakkeisiin, on osakerahasto. Muita rahastotyyppejä ovat korko- ja yhdistelmärahastot.

Osakesarja
Yhtiöillä on yleensä vain yksi osakesarja, mutta jos niitä on useampi, ne erotetaan esim. A- ja B- kirjaimin. Toisen osakekirjan osakkeilla (yleensä A) voi olla suurempi äänioikeus tai oikeus parempaan osinkoon.

Osinko
Kun yhtiö tekee tulosta, se voi jakaa osan voitostaan osakkeenomistajille osinkona. Osingon suuruudesta päättää yhtiökokous.

Osinkotuottoprosentti
Kertoo kuinka  monta prosenttia osinko on osakkeen hinnasta. Osinkotuottoa laskettaessa kannattaa käyttää ennustetta seuraavaksi maksettavasta osingosta.

OTC
Osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä (over the counter).

P

P/e- luku
P/e- luvussa osakkeen hinta jaetaan osakekohtaisella tuloksella (eps=earnigs per share). Jos osakkeen vuotuinen tuotto pysyisi samana, p/e- luku kertoisi kuinka monessa vuodessa yhtiö tienaa hintansa. P/e- luku on yleisinosakkeiden kalleuden vertailuun käytettävä tunnusluku. Sitä kutsutaan myös voittokertoimeksi.

Pankkiiriliike
Pankkiiriliike on sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja sekä mahdollisesti tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita.

Peg
Peg- tunnusluku saadaan kun p/e- luku jaetaan tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. Pegiä käytetään erityisesti kasvuyhtiöiden arvonmäärityksessä.

Portfolio
=sijoitussalkku on arvopaperien muodostama kokonaisuus.

Portfoliosijoitus
Sijoitus, jolla haetaan tuottoa pääomamarkkinoilta.

Preemio
Preemio tarkoittaa ylihintaa, jonka ostaja on jostain syystä halukas maksamaan osakkeesta (esim. yritysosto). Kun yhtiö A haluaa ostaa kokonaisen pörssiyhtiön B, sen on yleensä maksettava muutaman kymmenen prosentin preemio osakekurssiin verrattuna, jotta yhtiön B nykyiset osakkeenomistajat suostuisivat myymään osakkeensa sille.

Private placement
Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.

Profit taking
Voittojen kotiutus. Osakkeiden myynti, kun riittävä tuottotaso on saavutettu.

Pro forma
Yritykset käyttävät pro forma- menettelyä tulostiedotuksessaan antaakseen vertailukelpoisen kuvan liiketoimintansa kehityksestä. Esim. fuusion yhteydessä tehdään pro forma- tilinpäätös kuvaamaan, miltä virallinen tilinpäätös olisi näyttänyt jos yhtiöt olisivat toimineet yhdessä jo koko katsastuskauden. Pro forma- tilinpäätökset eivät ole virallisia tilinpäätöksiä.

Program training
Tietokoneohjelmien avulla tapahtuva automaattinen osakkeiden osto ja myynti tiettyjen rajahintojen mukaan. Program trading on aika ajoin nähty syypääksi äkillisiin ja suuriin pörssiromahduksiin kuten syksyllä 1987.

Provisio
Välitys- tai myyntipalkkio.

Pääomalaina
Joukkovelkakirjalaina tai vaihtovelkakirjalaina, jonka takaisinmaksu ja koron maksu riippuvat yhtiön tuloksesta. Lainapääoma merkitään taseeseen omaksi pääomaksi.

Pääomasijoittaminen
Pääomasijoittaja on suuren rahan institutionaalinen tekijä, joka sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin ja kehittää niitä joko myydäkseen ne edelleen tai listatakseen ne pörssiin. Pääomasijoittajaa tarvitaan yhtiön murrosvaiheessa kun esimerkiksi valmistaudutaan kovaan kasvuun tai rakennemuutoksen yhteydessä. Pääomasijoittaminen on riskisijoittamista.

Pääomatulot
Pääomatulot ovt pääomasta saatuja tuloja, esim. korkoja, osinkoja, vuokria ja osakkeiden luovutusvoittoja. Pääomatuloista maksetaan pääomatuloveroa.

Pörssi
Arvopapereiden jälkimarkkinapaikka. Pörssissä ostajat ja myyjät kohtaavat ja yhtiöiden osakkeet saavat noteerauksia. Pörssikauppaa käydään paitsi osakkeilla myös esim. raaka-aineilla.

Pörssierä
Pörssierä on arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla voidaan noteerata kurssi. Kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä, mutta sen on hankalampaa.

Pörssiyhtiö
Pörssiyhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Q

Quick ratio
Tunnusluku, jolla kuvataan yrityksen maksuvalmiutta. Se saadaan jakamalla rahoitusomaisuuden määrä lyhytaikaisilla veloilla.

R

Rahamarkkinat
Valtion, yritysten ja yhteisöjen lyhytaikasten (korkeintaan 12 kk) sijoitusten ja luottojen, yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahastoanti
Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Rahasto-osuus
Jos sijoittaa sijoitusrahastoon, ei saa osakkeita vaan rahasto-osuuksia. Rahasto-osuus on osuus rahaston pääomasta.

Rahastoyhtiö
Sijoitusrahastoa tai useita rahastoja hoitava yhtiö.

Rahoitustarkastus
Eli RATA on Suomen Pankin yhteydessä toimiva viranomainen, joka valvoo pankki- ja rahoituslaitosten toimintaa.

Reaalituotto
Reaalituotto saadaan, kun tuotosta vähennetään inflaation vaikutus.

Rekyyli
Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Jyrkän nousun aikana voi tulla hetkellinen lasku ja laskun aikana äkillinen käännös ylöspäin. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.

Riski
Osakemarkkinoilla riski on epävarmuutta tuotosta tai tappiosta. Riskin mittarina käytetään yleensä volatiliteettia, eli kurssiheiluntaa.

Riskin hajauttaminen
Sijoittamalla varat useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin voi pienentää riskiä.

Riskipreemio
Koska osakesijoituksiin liittyy epävarmuutta, sijoittaja haluaa suurempaa tuottoa kuin riskittömistä sijoituksista. Riskittömän tuoton ja osakesijoituksilta vaadittavan tuoton eroa kutsutaan riskipreemioksi.

Road show
Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöt esittelevät itseään sijoituskohteina.

ROE
Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). ROE kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Tunnusluku kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

RSI
Relative Strength Index. Indeksi, joka mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin verrattuna.

S

Saturaatio
Kyllästyminen. Markkinat eivät enää kasva jonkun tuotteen osalta. Tarjonta alkaa ylittää kysynnän.

Sekaemissio
Osakeanti, jossa osakepääoman korotus toteutetaan sekä uusmerkintänä että rahastoantina.

Sharpen mittari
Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)
ROI on pääomankäytön tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka saadaan, kun tuloksesta ennen satunnaiseriä vähennetään rahoituskulut ja kokonaisuus jaetaan taseen loppusummalla, josta vähennetty korottomat velat. Se kerrotaan sadalla. Vrt. oman pääoman tuottoprosentti.

Sijoittajasuhteet
Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena.

Sijoituspalveluyritys
Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan pankkia tai pankkiiriliikettä, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto
Sijoitusrahasto on kyseiseen rahstoon sijoittaneiden sijoittajien ”yhteinen” salkku. Sitä hoitaa salkunhoitaja tai salkunhoitotiimi. On olemassa erilaisia rahastoja (korko- ja osakerahastoja) sekä yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat sekä korkopapereihin että osakkeisiin. Sijoittaessaan sijoitusrahastoon saa rahoilleen omaisuudenhoitajan, salkunhoitajan, jonka työstä maksetaan hallinnointipalkkio. Sijoitusrahastojen avulla on usein yksinkertaisinta sijoittaa eksoottisiin kohteisiin.

Sijoitustodistus
Pankin liikkeeseen laskema velkakirja, jolla voi käydä kauppaa.

Sijoitusyhtiö
Monet suursijoittajat perustavat itselleen yhtiön, jonka tehtävänä on arvopapereiden omistaminen ja kauppaaminen. Sijoitusyhtiö voi olla verotuksellisesti edullisempi kuin osakekaupan käyminen omissa nimissä.

Sisäinen kauppa
Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.

Sisäpiiriläinen
Henkilö, jolla on hallussaan sisäpiirintietoa eli osakkeen kurssiin vaikuttavaa julkistamatonta tietoa. Sisäpiirintiedon perusteella käytävä osakekauppa ja neuvonanto on kiellettyä.

Small cap
Markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä kutsutaan small capeiksi.

Splitti
Kun osake splitataan, se pilkotaan nimellisarvoaan pienempiin osiin. Jos 100 euron hintainen osake splitataan suhteessa 1:4, yksi osake maksaa splitin jälkeen 25 euroa. Sijoittajan osakemäärä nelinkertaistuu.

Spredi
Osto- ja myyntihinnan välinen ero. Jos osakkeen paras ostotarjous on 14 euroa ja paras myyntitarjous 15 euroa, osakkeen spredi on 1 euro.

Suunnattu anti
Suunnatussa annissa osakkeita saavat merkitä vain ne, jotka kuuluvat siihen ryhmään, jolle anti on suunnattu. Yleisöannissa merkintöjä saa tehdä kuka tahansa.

Syklinen
Yhtiötä, jonka arvoon suhdanteiden muutokset vaikuttavat hyvin paljon, kutsutaan sykliseksi. Esim. metsäteollisuus on syklinen toimiala.

Säilytysyhteisö
Rahastoyhtiön toimeksiannosta sijoitusrahaston omistamia arvopapereita säilyttävä pankki tai pankkiiriliike.

T

Tarjousesite
Sijoitusmuistio tai listalleottoesite. Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta.

Tarkkailulista
Kun yhtiössä on pörssin mielestä jotain epäilyttävää, sen osake siirretään tarkkailulistalle. Se näkyy siten, että nimen perään laitetaan (T). Tarkkailulistalla olevilla osakkeilla käydään kauppaa normaalisti.

Termiini
Johdannaissopimus, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupan jollakin kohde-etuudella tiettynä hetkenä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi jokin osake, raaka-aine tai valuutta.

Toimeksianto
Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntitoimeksianto.

Tracking error
Tracking error- tunnusluvulla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Jos tracking error on pieni, rhaston kehitys seuraa vertailuindeksin tuottoa.

Tulos/osake
Kuvaa yrityksen osaketta kohti tuottamaa tulosta. Tulos-käsitteenä käytetään tulosta ennen satunnaiseriä veroilla vähennettynä.

Tuottoindeksi
Yleensä osakeindeksit ovat hintaindeksejä, eli niihin vaikuttavat vain osakkeiden kurssit. Tuottoindeksiin lasketaan mukaan myös yhtiöiden maksamat osingit, joten se antaa paremman kuvan osakemarkkinoiden tarjoamasta tuotosta.

Tuottokäyrä
Tuoton ja arvopaperin jäljellä olevan juoksuajan välistä suhdetta kuvaava käyrä. Tuottokäyrä ennakoi markkinakorkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

Tuottopaperi, -osake
Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tuottorahasto
Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Tytäryhtiö
Tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttää emohtiö. Tytäryhtiöiden ja emoyhtiön muodostama kokonaisuus on konserni.

Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä on se päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyy esimerkiksi oikeus osinkoon tai osakeantiin. Täsmäytyspäivää ei pidä sotkea siihen päivään, jona toimeksianto on tehtävä. Esim. osinkojen maksun täsmäytyspäivä on yleensä kolme pankkipäivää sen päivän jälkeen, jona osakkeen omistaja on oikeutettu osinkoon. Eri maissa ja pörsseissä täsmäytyspäiväkäytännöt vaihtelevat.

U

Uusmerkintä
Maksullinen osakeanti.

V

Vaihto-omaisuus
Taseessa vaihto-omaisuus on sellainen omaisuuserä, joka on tarkoitettu myytäväksi yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Vaihtovelkakirja
Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin.

Valmistusasteen mukainen tuloutus
Valmistumisasteen mukainen tuloutus kirjanpidossa tarkoittaa sitä, että myynnin tulosvaikutus tuloutetaan eli kirjataan tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun pitkäaikaishankkeen valmistuminen etenee.

Valtion velkasitoumus
Valtion liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Varainsiirtovero
Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, entinen leimavero.

Velkaantumisaste
Kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous (AML 6L 10§)
Sillä, jonka omistusosuus noteeratun yhtiön osakkeista ylittää 3/10 osaa, on velvollisuus tehdä muille osakkeenomistajille julkinen ostotarjous. Ostotarjouksen hinnoittelua säännellään AML:n luvussa 6. Osakkeenomistaja voi vapaasti hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Venture capital
Sijoituspääomaa, jota käytetään listaamattomiin yrityksiin. Ks. pääomasijoitus.

Verotusarvo
Kun osakeomistuksia lasketaan varallisuusverotuksessa verotettavaksi omaisuudeksi, niitä ei huomioida täyteen hintaansa vaan verotusarvonsa mukaan. Pörssiosakkeen verotusarvo on 70 prosenttia vuoden viimeisestä hinnasta.

Vertailuindeksi
Sijoitusrahastojen tai osakkeen menestystä verrataan vertailuindeksiin, joka voi olla esim. Morgan Stanleyn maailmanindeksi. Vertailuindeksi on siis osakkeen tai rahaston vertailukohde. Rahaston tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi ja tasaisempi tuotto. Yksittäisen osakkeen kehitystä verrataan usein yhtiön toimialaindeksiin. Yhdistelmärahastojen vertailuindeksi on yleensä yhdistelmä osake- ja korkoindeksejä.

Vipurahasto
Sijoitusrahasto, joka käyttää johdannaisia sekä lisätuoton tavoitteluun korkeammalla riskillä että salkun suojaamiseen.

Voitto-osuus
Sijoitusrahaston vuotuisista voitoistaan omistajilleen jakama osuus.

Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa osakekurssin heilahtelua ja sitä pidetään osakkeen riskisyyden mittarina.

W

Warrantti
Warrantti on sopimus tietyn kohde-etuuden eli esimerkiksi osakkeen ostamisesta tai myymisestä tiettyyn hintaan. Amerikkalainen warrantti voidaan toteuttaa milloin taansa voimassaoloaikanaan, eurooppalainen warranttivain päättymispäivänään.

Warrantin voimassaoloaika
Warrantin voimassaoloaika on sen liikeeseenlaskun ja päättymispäivän välinen aika.

Y

Yhdistelmärahasto
Yhdistelmärahasto sijoittaa sekä osakkeisiin että korkopapereihin ja on siksi pienempiriskinen kuin osakerahasto.

Yhteisösijoittaja
Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä
Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Osingon saajan ei tarvitse maksaa veroa osingoista. Avoir fiscal.

Yksityistäminen
Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisindeksi
Yleisindeksi kuvaa pörssin kaikkien osakkeiden kurssikehitystä.

Yleisölaina
Joukkovelkakirjalaina, jonka liikkeellelaskija voi olla valtio tai yritys.

Ylimerkintä
Arvopaperin merkintä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen

Haluatko oppia  lisää sijoittamisesta?

Osakesäästäjät järjestää jäsenilleen erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, joiden avulla tulet kehittymään sijoittajana.

» Liity jäseneksi ja opi lisää sijoittamisesta!