Fiskars Oyj ehdottaa käteisosingon lisäksi Wärtsilän osakkeiden jakamista osakkeiden omistajilleen

7.2.2019

Fiskars ilmoitti jakavansa käteisosingon lisäksi omistamiaan Wärtsilän osakkeita Fiskarsin osakkeenomistajille. Menettelyä on käytetty aiemminkin, esimerkiksi Fortum on jakanut Nesteen, Orion Oriolan ja UPM Metson osakkeita osakkeenomistajilleen. Koska menettely saattaa herättää Fiskarsin osakkeenomistajissa kysymyksiä, seuraavassa on esitetty miten menettely vaikuttaa Fiskarsin osakkeenomistajiin.

Ohessa on tiivistelmä Fiskarsin yhtiökokouskutsun kohdasta 8 jossa käsitellään osingonmaksua ja ehdotusta Wärtsilän osakkeiden jakamiseksi Fiskarsin osakkeenomistajille.

Fiskarsin yhtiökokouskutsussa ehdotetaan että käteisosinkona maksetaan 0,27euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus hakee yhtiökokoukselta valtuutusta  0,27euron suuruisen lisäkäteisosingon jakamisesta.

Käteisosingon lisäksi Fiskarsin hallitus ehdottaa että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavan osingon jakamisesta seuraavasti.

Osakkeenomistaja saisi 2 Wärtsilän osaketta kutakin 5 omistamaansa Fiskarsin osaketta kohti. Wärtsilä-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä.

Osakeosingon arvo tulee vastaamaan jaettavien Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvoa Helsingin pörssissä jakohetkellä.

Fiskars maksaa osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajan puolesta.

Fiskarsin yhtiökokouskutsun kohta 8 on esitetty jäljessä ja siinä on osingonjakoa ja Wärtsilän osakkeiden jakamista käsitelty laajemmin sekä ilmoitettu asiaan liittyvät päivämäärät.

8. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä, käteisosingon maksamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäkäteisosingosta ja osakkeina maksettavan ylimääräisen osingon jakamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa alla olevan mukaisesti.

a) Käteisosinko

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan käteisosinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 14.3.2019. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 22.3.2019.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäkäteisosingon jakamisesta. Valtuutuksen nojalla jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,27 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista lisäkäteisosinkoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus odottaa päättävänsä 0,27 euron lisäkäteisosingosta 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lisäkäteisosingosta. Olettaen, että hallitus tekee päätöksen kyseisenä päivänä, lisäkäteisosingon irtoamispäivä olisi 6.9.2019, osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 9.9.2019 ja osingon maksupäivä olisi 16.9.2019.

b) Valtuutus jakaa ylimääräistä osinkoa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeiden muodossa

Yllä ehdotetun käteisosingon lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osakkeina maksettavan osingon jakamisesta alla olevan mukaisesti.

  • Hallitus olisi valtuutettu jakamaan enintään 32 645 343 yhtiön omistamaa Wärtsilä Oyj Abp:n (“Wärtsilä”) osaketta, joka vastaa yhtiön omistamien Wärtsilä-osakkeiden tämänhetkistä kokonaismäärää. Wärtsilän osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
  • Osakkeenomistaja saisi 2 Wärtsilän osaketta kutakin 5 omistamaansa yhtiön osaketta kohden.
  • Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Wärtsilä-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista ehdoista ja käytännön kysymyksistä murto-osien käteishyvitysten maksamiseen liittyen.
  • Osakeosingon arvo tulee vastaamaan jaettavien yhtiön Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan osakeosingon verotusarvoon, joka odotetaan laskettavan Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella sinä päivänä, kun osakeosinko on nostettavissa. Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 5.2.2019 ja olettaen, että kaikki 32 645 343 Wärtsilä-osaketta jaetaan osinkona, osakeosingon kokonaisarvo olisi noin 473,4 miljoonaa euroa (5,80 euroa osakkeelta). Lisätietoa Wärtsilästä löytyy Wärtsilän internetsivuilta osoitteesta www.wartsila.com/fi.
  • Lisäksi Yhtiö maksaisi osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta.
  • Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeosingon jakamiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen osakeosingon mahdollisen jakamisen vaatimien teknisten korjausten sekä muutosten tekemiseen.
  • Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä osakeosingon jakamisesta 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeosingosta. Ehdotettu valtuutusrakenne ja jakoajoitus perustuvat Euroclear Finlandilta saatuun ohjeistukseen, jonka mukaan aiemmin toteutettava osakeosingonjako ei olisi teknisesti turvallista toteuttaa.

Olettaen, että hallitus tekee päätöksen kyseisenä päivänä, osakeosingon irtoamispäivä olisi 7.6.2019, osakeosingon maksun täsmäytyspäivä olisi 10.6.2019 ja osakeosingon maksupäivä olisi 11.6.2019. Käteisenä maksettavien murto-osien maksupäivä olisi 17.6.2019. Yhtiö tiedottaisi erikseen muutoksista tämänhetkiseen aikatauluun tai rakenteeseen.

c) Yhteenveto irtoamis-, täsmäytys ja maksupäivistä tämänhetkisen oletuksen mukaan

                                                            Irtoamispäivä    Täsmäytyspäivä    Maksupäivä
Käteisosinko, 0,27 euron                              14.3.2019             15.3.2019             22.3.2019
ensimmäinen osa (kiinteä)

Osakeosinko valtuutuksen                          7.6.2019                10.6.2019             11.6.2019
nojalla (tämänhetkinen oletus)

Wärtsilä-osakkeiden murto-osat              7.6.2019                 10.6.2019             17.6.2019
käteisenä (tämänhetkinen oletus)

Käteisosinko, 0,27 euron                           6.9.2019                   9.9.2019             16.9.2019
toinen osa (tämänhetkinen
oletus)

Yhtiön jakokelpoisten varojen määrä emoyhtiön taseen perusteella 31.12.2018 on noin 895 miljoonaa euroa.

 

Seuraa Osakesäästäjiä somessa @osakeliitto ja saa tuoreimmat julkaisut sijoittamiseen liittyen ensimmäisenä!

 

 

 

Kommentit

kommenttia