Joukkolainamarkkinoiden kehittäminen Suomessa

9.9.2016

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi sekä lisäksi arvioida mahdollisia muita tarpeellisia toimia joukkolainamarkkinoiden toimivuuden kehittämiseksi. Joukkolainanhaltijoiden edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on sitoutunut edustamaan joukkolainanhaltijoita (sijoittajia) suhteessa liikkeeseenlaskijaan ja huolehtimaan sijoittajien intresseistä.

Osakesäästäjien Keskusliitto näkee joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevan lainsäädännön kehittämisen tarpeelliseksi ja yhtyy työryhmän esittämiin perusteluihin: Toimivasta edustajamallista hyötyvät kaikki joukkolainamarkkinoilla toimivat osapuolet. Lähtökohtaisesti edustajamalli vähentää transaktiokustannuksia, parantaa joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta ja sijoituksensa tilasta, tehostaa liikkeeseenlaskijan ja joukkolainanhaltijoiden välistä yhteydenpitoa sekä nopeuttaa keskeisten päätösten tekemistä liikkeeseenlaskijan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Kuten työryhmän muistiossakin todetaan, Suomen joukkolainamarkkinat ovat vielä kehittymättömät eräisiin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Osakesäästäjien Keskusliitto korostaa tarvetta saada myös kotitaloudet ja muut piensijoittajat mukaan joukkolainamarkkinoille. Tämä toisi runsaasti lisää aktiivisia toimijoita rahoittamaan suomalaisia yrityksiä.

Sijoittajansuojan ja riskienhallinnan näkökulmasta ei kuitenkaan ole suotavaa, että piensijoittajille tarjottaisiin ainoastaan pienten ja alkuvaiheessa olevien yritysten joukkolainoja. Sen sijaan joukkolainamarkkinoilla tulisi päästä tilanteeseen, jossa lainoilla voi käydä kauppaa vapaasti jatkuvassa kaupankäynnissä kuten osakkeilla.

Tällä hetkellä listatuillakin joukkolainoilla käydään kauppaa pääasiassa OTC-markkinoilla, mikä vaikeuttaa (tai estää kokonaan) piensijoittajien suoran osallistumisen joukkolainamarkkinoille. Tehokkaiden ja likvidien joukkolainamarkkinoiden luominen edellyttää vapaata kaupankäyntiä, pientä yksikkökokoa ja alhaisia transaktiokustannuksia.

Työryhmän muistio

Osakesäästäjien lausunto

Kommentit

kommenttia