Liittokokouksen julkilausuma 24.5.2008

24.5.2008

AVOIMUUTTA HALLITUKSEN VALINTAAN JA TOIMINTAAN

Pörssiyhtiön toiminnan kannalta keskeisessä asemassa on yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Usein yhtiökokoukselle esitetään vain etukäteen valmisteltu nimiluettelo. Yhtiökokouksen tehtäväksi jää toimia vain muodollisena valinnan toteuttajana. Tällainen ei ole hyvän hallintotavan mukaista eikä johda yhtiön arvon kannalta parhaaseen tulokseen.

Hallituksen valintaa tulee valmistella nimityskomiteassa, jossa on jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Tällä tavoin varmistetaan riittävä objektiivisuus ja tarvittavat muutokset hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen ulkopuoliset nimityskomitean jäsenet voivat edustaa omistajia tai olla asiantuntijoita. Jokaisen hallitukseen ehdotettavan henkilön osalta yhtiökokoukselle tulee esittää perustelut, miksi henkilö on sopiva yhtiön hallitukseen sekä mitkä ovat hänen erityiset osaamisensa, sidonnaisuutensa ja mitä omistajatahoa hän mahdollisesti edustaa. Yhtiön hallituksen ja hallitukseen ehdotettavien henkilöiden tulee olla yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien tulee voida esittää heille kysymyksiä.

Useissa hallituksissa suoritetaan hallituksen arviointi. Pörssiyhtiöissä arvioinnin suorittamisen tulee olla säännönmukaista. Keskeiset arvioinnin tulokset tulee esittää yhtiökokoukselle, jotta tämä voi arvioida hallituksen toimintaa ja hallitusvalintojen tarkoituksenmukaisuutta.

Hallituksen jäsenten palkitseminen tulee hoitaa niin, että hallitus voi mahdollisimman objektiivisesti ja tehokkaasti hoitaa valvontatehtävänsä. Tämän tavoitteen mukaista ei ole, että yritysjohto ja hallituksen jäsenet ovat esimerkiksi saman optio- tai osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Tällöin hallitusta ei kannusteta parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan esimerkiksi riskien arvioinnista ja markkinoille annettavan informaation oikeellisuudesta niin, että markkinat saavat aina ajankohtaisen, oikean ja riittävän kuvan yrityksen tuloksesta, taloudellisesta asemasta sekä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Hallituksen keskeisistä tavoitteista tulee tiedottaa osakkeenomistajille. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata sekä tapahtunutta kehitystä ja erityisesti poikkeamia tulee selostaa ja perustella. Yhtiön varojen käytöstä yritystoiminnan ulkopuolelle tulee päättää yhtiökokouksessa. Esimerkiksi vaaliavustuksia tulee antaa vain yhtiökokouksen niin päättäessä.

Hallituksen toiminnasta tulee antaa mahdollisimman seikkaperäinen selostus osakkeenomistajille esimerkiksi vuosikertomuksessa. Selostuksen tulee sisältää myös kuvaus siitä, miten hyvään hallintotapaan kuuluvat eri osa-alueet ovat toteutuneet yhtiön toiminnassa.

Kommentit

kommenttia