Miten veroilmoitus täytetään ja mitä menoja pääomatuloista voi vähentää?

17.4.2018

Kevät on edennyt siihen vaiheeseen, että on tullut aika veroilmoituksen antamiselle vuodelta 2017. Helpoiten veroilmoituksen voi täyttää Verohallinnon Veroilmoitus verkossa 2017 -palvelussa. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä, joka on merkitty veroilmoituksen etusivulle, on 8.5. tai 15.5.2018. Joillain henkilöillä palautuspäivä on ollut jo 3.4.

Veroilmoituksen esitäytettyjen tietojen tarkistaminen on tärkeää

Ensimmäisenä veroilmoituksesta on syytä tarkistaa, että kaikki esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat tiedot kuten, tulot, menot, varat ja velat on merkitty oikein. Verohallinto saa tarvittavat tiedot työnantajilta, pankeilta ja muista lähteistä, joten tiedoissa ei ole yleensä virheitä, mutta tarkistaminen on silti suositeltavaa.

Alla olevassa kuvassa on näkymä Veroilmoitus verkossa -palvelun pääomatuloja koskevista tiedoista, jotka kannattaa aluksi tarkistaa. Klikkaamalla ”Avaa”, jokaisesta erästä avautuu tarkemmat tiedot ja mahdollisuus tietojen täydentämiseen.

Jos tiedot ovat oikein, ja korjattavaa tai täydennettävää ei ole, veroilmoitukselle ei tarvitse tehdä mitään. Monesti tilanne on kuitenkin niin, että korjauksia ei tarvitse juurikaan tehdä, mutta täydennettävää löytyy. Tavallisimpia täydennettäviä tietoja veroilmoituksessa ovat ansio- ja pääomatuloista tehtävät vähennykset, joita verovelvollisen tulee itse vaatia. Tässä tekstissä keskitytään pääomatuloista tehtäviin vähennyksiin.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Pääsääntö pääomatulosta tehtävien vähennysten kanssa on, että pääomatulosta saa vähentää niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Näitä tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi:

–          Sijoittajan ammattikirjallisuus ja lehdet

–          Työhuonevähennys, jonka määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta

–          Tietoliikenneyhteyden käytön kulut

–          Tietokone: jos tietokoneen ostohinta on enintään 1000 euroa, hankintamenosta vähennyskelpoiseksi katsottava osuus voidaan vähentää kerralla

–          Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenmaksu ja muut jäsenmaksut, joiden voi katsoa liittyvän pääomatulojen hankintaan

–          Arvopapereiden ja arvo-osuuksien hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot, kuten arvo-osuustilin tilinhoitomaksut ja yhtiökokousten matkakulut, ovat vähennyskelpoisia 50 euron ylittävältä osin. Älä kuitenkaan vähennä omavastuuosuutta veroilmoitukseen ilmoittamastasi summasta.

Tärkeintä tulonhankkimismenojen vähentämisessä on muistaa, että on oltava järkevä perustelu sille, miten menot liittyvät tulojen hankintaan. Sijoittajan tapauksessa menojen tulee liittyä sijoitustoimintaan. Tämän lisäksi menojen tulee olla järkevässä suhteessa tavoiteltuun hyötyyn nähden. Linkki tulonhankkimismenoja koskeviin tarkempiin ohjeisiin löytyy tämän tekstin lopusta.

Tulonhankkimismenojen lisäksi tärkeimpiä pääomatuloista vähennyskelpoisia menoja ovat:

–          Asunto- ja tulonhankkimislainan korot: Asuntolainan korosta on vähennyskelpoista 45 % vuonna 2017, 35 % vuonna 2018 ja 25 % vuonna 2019. Tulonhankkimislainan, esimerkiksi sijoituslainan korot voi vähentää täysimääräisesti

–          Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut: Näitä maksuja saa vähentää yhteensä enintään 5000 euroa vuodessa. Vähennyskelpoinen enimmäismäärä on kuitenkin 2500 euroa, jos verovelvollisen työnantaja on verovuonna maksanut verovelvolliselle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja

–          Luovutustappiot: Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia kaupantekovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Verovuoden voitoista vähentämättä jäänyt osuus vähennetään verovuoden puhtaan pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan luovutusvoitoista

Muita pääomatulosta vähennyskelpoisia menoja ovat mm. takaisinmaksetut osakaslainat, metsävähennys ja metsälahjavähennys, jälkimarkkinahyvitys ja tulolähteen tappio. Näistä vähennyksistä löytyy lisätietoa Verohallinnon syventävistä vero-ohjeista.

Maksetut välityspalkkiot otetaan huomioon yleensä jo luovutusvoiton tai -tappion laskennassa, joten niitä ei tule enää erikseen vähentää. Luovutusvoiton tai -tappion laskennassa voidaan käyttää todellisen hankintamenon sijaan myös hankintameno-olettamaa riippuen siitä, mikä vaihtoehto on verovelvollisen kannalta edullisin. Se ei kuitenkaan liity pääomatuloista tehtäviin vähennyksiin. Lisäksi Verohallinto ottaa hankintameno-olettaman huomioon automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen vaatia, vaikkakin se on hyvä tarkistaa.

 

Vähennysten merkitseminen veroilmoitukseen

Alla olevassa kuvassa on Veroilmoitus verkossa -palvelun näkymä, josta pääsee täydentämään pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä:

Osake- ja rahastokauppojen sekä lainojen tiedot Verohallinto saa yleensä pankeilta, joten esimerkiksi luovutusvoitot- ja tappiot ja velkojen korot ovat yleensä valmiina eikä niitä tarvitse erikseen merkitä. Jos luovutustappioiden vähennysoikeutta ei halua kuitenkaan käyttää kyseisenä verovuotena, tulee se merkitä veroilmoitukseen. Luovutusvoittojen ja -tappioiden kanssa on hyvä huomata myös se, että jos olet myynyt vuoden aikana esimerkiksi osakkeita alle 1000 eurolla ja muita luovutuksia ei ole, luovutusvoitto ei ole veronalaista eikä luovutustappio vähennyskelpoista menoa.

Tulonhankkimisvähennykset tulee lähes poikkeuksetta merkitä aina itse, ja ne merkitään kohtaan ”Muut tulonhankkimiskulut pääomatuloista”. Arvopapereiden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot merkitään kuitenkin niille kuuluvaan kohtaan.

 

Alijäämähyvitys

Mikäli pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin tuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Alijäämästä myönnetään alijäämähyvitys ansiotulojen veroista, mikä tarkoittaa, että ansiotulojen verosta vähennetään pääomatuloveroprosentin suuruinen osuus pääomatulolajin alijäämästä (enintään 1400 euroa). Jos ansiotulojen verot eivät riitä pääomatulolajin alijäämän kattamiseen tai alijäämähyvityksen enimmäismäärä ylittyy, vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään seuraavan 10 verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy. Luovutustappioita ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.

 

Lopuksi

Veroilmoituksen tekemistä helpottaa huomattavasti, jos viitsii vuoden aikana kirjailla osakekaupat, tulot ja vähennyksiin oikeuttavat menot esimerkiksi Exceliin, josta ne on helppo poimia ja käydä läpi veroilmoitusta tehdessä. Toinen tärkeä asia on se, että kaikista vähennyksistä kannattaisi olla jokin tosite, esimerkiksi kuitti tai lasku, jolla menon voi todentaa. Verottaja ei välttämättä tule koskaan niitä kyselemään, mutta ne on hyvä pitää kaiken varalta tallessa.

Jos jokin asia jäi epäselväksi tai kaipaat lisätietoa, Verohallinnon nettisivuilla on hyvät ja selkeät ohjeet veroilmoituksen tekemisestä ja erilaisista vähennyksistä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/?tags=69&sort=0&pageSize=50

Veroilmoitukseen on tulossa keväälle 2019 joitain muutoksia, joista voi myös käydä lukemassa Verohallinnon sivuilta.

Joel Vanha

Kommentit

kommenttia