Osakesäästäjät mukana Osakkeenomistajien oikeudet työryhmässä – jätti eriävän mielipiteen yhtiökokouspäätösten sitovuudesta

8.6.2018

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä, jossa Osakesäästäjät oli mukana, on jättänyt loppuraporttinsa.  Raportissa tarkastellaan osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia pitkällä aikavälillä sekä avoimuutta yhtiön ja sen omistajien välillä muun muassa kohdistuen yhtiön palkitsemispolitiikkaan. Osakesäästäjät jätti raporttiin eriävän mielipiteensä.

 Työryhmän ja muutoksen taustalla on EU-direktiivi, jossa tavoitteena on edistää osakkeenomistajan vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisätä avoimuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Suomessa ei havaittu markkinoiden toiminnassa merkittäviä ongelmia, joten esityksen tavoitteena on kehittää markkinoiden toimintaa nykyistä omistajamyönteisemmäksi.

Loppuraportin mukaan yhtiön palkitsemispolitiikan tulisi tukea yhtiön liiketoimintastrategiaa, pitkän aikavälin etuja ja kestävyyttä, eikä se saisi olla sidoksissa pelkästään lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Yhtiön johdon tehtävänä on siten edistää yhtiön tulosta pitkällä aikavälillä. Palkitsemisen muoto on yhtiön, sen hallintoelinten ja osakkeenomistajien, päätettävissä. Asianmukainen palkitsemispolitiikka edellyttää, että osakkeenomistajat voivat ilmaista näkemyksensä yhtiön palkitsemispolitiikasta joko sitovalla tai vähintään neuvoa-antavalla tavalla.

Osakesäästäjät on ilmaissut eriävän mielipiteen koskien johdon palkitsemispolitiikan sitovuutta. Osakesäästäjät pitää tärkeänä, että palkitsemispolitiikkaa koskeva yhtiökokouspäätös on sitova. Lakimuutosten tavoitteena on lisätä tiedonsaantia yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta sekä vahvistaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa pörssiyhtiön palkitsemispolitiikkaan. Työryhmän enemmistö päätyi kannalle, jonka mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta olisi vain neuvoa-antava. Osakesäästäjien mielestä yhtiökokouksen tulisi päättää palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sitovasti. Samaan ratkaisuun on päätynyt myös Valtiovarainministeriö omassa eriävässä mielipiteessään.

On huomattava, että Osakesäästäjät kannattaa ”poikkeukselliset olosuhteet” -jäsenvaltio-option käyttämistä, mikä tarkoittaa sitä, että palkitsemispolitiikassa voidaan määritellä poikkeukselliset olosuhteet, joissa yhtiökokouksen päättämästä palkitsemispolitiikasta voidaan poiketa. Erikoistilanteisiin ei näin ollen tarvita neuvoa-antavaa äänestystä.

Osakesäästäjät on antanut raportista myös lausunnon, missä se pyytää kiinnittämään huomiota johdon määritelmään. Työryhmä päätyi esittämään mahdollisimman suppeata määritelmää, jossa johtoon kuuluvat hallitus, mahdollinen hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja mahdollinen varatoimitusjohtaja. Osakesäästäjät pitäisi mahdollisena myös laajempaa määritelmää, jossa johtoon luettaisiin myös johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtajalle välittömästi raportoivat liiketoimintavastuulliset johtajat). Osakesäästäjät ottaa lausunnossaan kantaa myös lähipiiritransaktioiden nykyistä ja esitettyä laajempaa yhtiökokouskäsittelyä koskien.

Kommentit

kommenttia