Osakesäästäjien Keskusliiton julkilausuma: Hallintarekisteröintiä ei tule laajentaa kotimaisiin osakkeenomistajiin

18.8.2014

Osakesäästäjien Keskusliitto vastustaa hallintarekisteröinnin laajentamista kotimaisiin osakkeenomistajiin. Omistusten jatkuva julkisuus on varmistettava eikä ehdotettu neljä kertaa vuodessa toteutettava osittainen julkisuus täytä hallitusohjelman tavoitetta. Suora omistus on myös sijoittajan kannalta turvallisin ja kustannustehokkain säilytysmalli.

Osakesäästäjien Keskusliiton näkemyksen mukaan syksyllä voimaan astuva EU:n arvopaperikeskusasetus ei vaadi luopumaan nykyisestä kotimaisten omistajien suoran omistuksen velvoitteesta. Asetuksessa on nimenomaisesti pykälä, joka mahdollistaa nykykäytännön jatkamisen maissa, joissa tällainen vaatimus oli olemassa EU:n arvopaperikeskusasetuksen astuessa voimaan. Esimerkiksi Norjassa, jossa Suomen tavoin on kotimaisilta omistajilta hallintarekisteröinti kielletty, ei ole herännyt tarvetta muuttaa lainsäädäntöä tältä osin.

Vaatimus kotimaisten omistajien suorasta omistuksesta ei myöskään ole este kilpailulle. Jo nykyisin enemmistö eurooppalaisista arvopaperikeskuksista tarjoaa suoran omistuksen mallia. Arvopaperikeskusasetuksen astuessa voimaan kaikkien arvopaperikeskusten on tarjottava mahdollisuus suoraan omistukseen.

Finanssikriisin jälkeen omistustietojen saatavuuden ja säilytyksen turvallisuuden merkitystä on korostettu, kun säilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa hallintarekisterissä olevien osakkeiden todellisten omistajien verifioiminen ja omistusten siirtäminen on saattanut kestää kuukausia tai jopa vuosia. Kansainvälinen trendi pyrkii nyt kohti lyhyempiä ja läpinäkyvämpiä omistusketjuja. Suoran omistuksen mallissa ollaan jo siinä tilanteessa mihin moniportaisen säilytyksen piirissä olevat maat nyt pyrkivät.

Omistusten jatkuva julkisuus turvattava ja loppukäyttäjien kustannukset minimoitava

Sekä hallitusohjelmassa että Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimeksiannossa asetettiin tavoitteeksi omistusten julkisuuden ja läpinäkyvyyden säilyvän vähintään nykyisellä tasolla. Osakesäästäjien Keskusliitto pitää nyt ehdotettua mallia, jossa yli 500 osakkeen omistukset olisivat julkisia neljä kertaa vuodessa, isona harppauksena taaksepäin. Lisäksi se lisäisi tarpeettomasti sijoittajien vastuuta ja hallinnollista taakkaa, kun heidän pitäisi jatkossa rikemaksun uhalla itse varmistua omistustietojen oikeellisuudesta, kun tällä hetkellä kaikki tiedot ovat automaattisesti ja reaaliaikaisesti saatavilla.

Hallintarekisteröinnin laajentamisesta ei ole esitetty koituvan hyötyjä loppukäyttäjille eli sijoittajille tai liikkeeseenlaskijoille. Työryhmän mietinnössäkin todetaan, että moniportaisen säilytyksen edellyttämä säilytysketjukysely todellisten omistajien identifioimiseksi tulisi monelle laajasti omistetulle liikkeeseenlaskijalle kohtuuttoman kalliiksi. Lisäksi sijoittajille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia mm. omistustensa kirjaamisesta väliaikaiseen omistajaluetteloon yhtiökokouksen ajaksi.

Osakesäästäjien Keskusliiton mielestä hallintarekisteröintiä ei tule laajentaa kotimaisiin omistajiin. Liiton näkemyksen mukaan pitäisi pikemminkin pyrkiä saamaan myös ulkomaiset omistajat pois hallintarekistereistä, jotta kaikki sijoittajat olisivat yhdenvertaisessa asemassa ja suomalaisten pörssiyhtiöiden omistus olisi täysin läpinäkyvää.

Helsingissä 18.8.2014
Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n hallitus

Kommentit

kommenttia