Yhdistyksen säännöt

ESPOON-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY
SÄÄNNÖT SYYSKOKOUS 27.10.2009

I Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §
Yhdistyksen nimi on Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät ry, ruotsiksi Esbo-Grankulla Aktiesparare rf. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

II Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §
Yhdistys on osakesäästäjien ja osakesäästämisestä kiinnostuneiden aatteellinen, sitoutumaton paikallinen etujärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja arvopaperisäästämiseen ja -vaihdantaan liittyvissä asioissa, tavoittelematta jäsenilleen välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys ei harjoita arvopaperien kauppaa ja välitystä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1 hankkii ja levittää tietoa osakkeiden ja muiden arvopapereiden säästämisestä ja kauppaa koskevista asioista sekä niiden merkityksestä jäsenilleen ja muille, erityisesti koululaisille ja muulle nuorisolle,

2 seuraa yleistä taloudellista kehitystä sekä tiedottaa siitä jäsenilleen,

3 seuraa lainsäädäntöä ja julkisen vallan muita toimia sekä järjestön toimia ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan niihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja ja muin samanlaatuisin tavoin,

4 seuraa yritysten tiedotus-, osingonjako- ja osakeantitoimintaa ja yritysten muita toimintoja sekä pyrkii vaikuttamaan niihin,

5 seuraa arvopapereiden vaihdantaa ja siihen liittyvää toimintaa arvopaperipörssissä ja muualla sekä pyrkii vaikuttamaan siihen,

6 kehittää yhteistoimintamuotoja osakesäästämiseen ja osakkeiden vaihdantaan liittyvien tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla sekä osallistuu yhteistoimintaan,

7 neuvoo jäseniään kaikissa arvopaperisäästämiseen ja- vaihdantaan liittyvissä asioissa,

8 suorittaa arvopaperisäästämiseen ja –vaihdantaan liittyvää tilastointia ja tutkimustyötä itse ja käyttämällä hyväksi ulkopuolisten asiantuntijoiden apua ja seuraa vastaavaa toimintaa yhdistyksen ulkopuolella sekä

9 järjestää tiedotus-, nuoriso- ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen yritys- ja laitosvierailuja kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä toimia muillakin edellä esitettyjen kaltaisilla, tarkoitukseen sopivilla tavoilla.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

5 §
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6 §
Yhdistys kuuluu varsinaisena jäsenenä Osakesäästäjien Keskusliittoon, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi myös muuhun rekisteröityyn yhdistykseen, mikäli se palvelee yhdistyksen tarkoitusta.

III Jäsenet

(Muutettuna)

7 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksentarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostuneet viisitoista vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö voi liittyä yhdistyksen perheenjäseneksi.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi liittyä kokopäivätoiminen alle 30-vuotias opiskelija.

Kannatusjäseneksi voi liittyä sellainen yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa, maksamalla yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetun kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on läsnä- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, muttei äänioikeutta.
(muutettuna)

8 §
Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen jäsen saa olla samanaikaisesti jäsenenä vain yhdessä liiton jäsenyhdistyksessä. Jäsenyyden tultua merkityksi yhdistyksen jäsenluetteloon astuvat voimaan jäsenen näissä säännöissä mainitut oikeudet ja velvollisuudet.

9 §
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen yhdistyksen puheenjohtajan. Yhdistyksellä voi kerrallaan olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous nimittää yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen yhdistyksen varsinaisen jäsenen.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta yhdistykselle.

10 §
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eronneen jäsenen tehtävät yhdistyksen toimielimissä sekä kaikki oikeudet niissä lakkaavat eroilmoituksen tultua hyväksytyksi.
Eronnut jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

11 §
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, samoin jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Erottamispäätös on saatettava jäsenen tietoon kirjallisesti jäsenen jäsenluetteloon viimeksi ilmoittamalla osoitteella.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota erottamispäätöksestä seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksen postituksesta lukien.

Yhdistyksen kokouksen päätös vetoomuksen käsittelystä on päätöksen jälkeen välittömästi saatettava jäsenen tietoon samalla tavalla kuin erottamispäätöskin.
(muutettuna)

12 §
Yhdistyksen jäsenet maksavat Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n sääntöjensä mukaisessa järjestyksessä määräämän jäsenmaksun.

IV Yhdistyksen toimielimet, päätös- ja toimeenpanovalta

13 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous, jolla on näissä säännöissä sille määrätty päätösvalta, ja yhdistyksen hallitus, jolla on toimeenpanovalta.

14 §
(muutettuna)

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous maalis-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus tällaisen kokouksen kokoon kutsumiseksi on tehty yhdistyksen hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on yhdistyksen hallituksen toimitettava viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta joko jäsenkirjeellä tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen syyskokouksen päättämässä lehdessä.
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi haluamastaan erityisestä asiasta on jäsenen toimitettava kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta. Asia on kokouskutsussa erikseen mainittava.
Yhdistyksen kannatusjäsenellä sekä liiton liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenellä on läsnä- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksissa on kunniapuheenjohtajalla ja jokaisella kunniajäsenellä sekä jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä sekä opiskelija- ja perheenjäsenellä äänioikeus ja kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa yhdistyksen toisen äänioikeutetun jäsenen edustamaan itseään kokouksessa kuitenkin niin, että yksi jäsen voi edustaa korkeintaan kolmea muuta jäsentä.

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asia:

Syyskokouksessa:
1. Suoritettava avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan ja valtakirjojen tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Todetaan jäsenten ja vahvistetaan kannatusjäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksut ja niiden perintätapa.
6. Päätetään yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien jäsenille seuraavana vuonna maksettavista kokous- ja muista palkkioista.
7. Päätetään tilintarkastajille toiminnan ja tilinpidon tarkastuksesta maksettavista palkkioista.
8. Käsitellään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
10. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton elimiin.
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
13. Päätetään kokouskutsun ilmoittamisesta.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa:
1. Suoritetaan avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan ja valtakirjojen tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta kuluneelta vuodelta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille kuluneelta vuodelta.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa:
käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vähintään kolme, enintään yhdeksän jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee vaaleilla äänioikeutetuista jäsenistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä yksi kolmasosa (1/3) kahtena ensimmäisenä vuonna arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Kesken toimikautta eronneiden hallituksen jäsenten tilalle ja muuten vapautuneiden hallitusjäsenyyksien täyttämiseksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi yhdistyksen syyskokous suorittaa tarvittaessa täytevaalit. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua ja muut toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja loppuu kolmannen valintaa seuraavan kalenterivuoden päättyessä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
2. panna täytäntöön yhdistysten kokousten päätökset sekä valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista,
3. ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa,
4. hoitaa yhdistyksen taloutta,
5. kutsu kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat,
6. tehdä aloitteita sekä valvoa 3 §:ssä mainittuja yhdistyksen toimintoja,
7. täyttää liiton sääntöjen 8 §:ssä mainitut jäsenyhdistyksen velvollisuudet liitolle,
8. käsitellä yhdistyksen jäsenhakemukset, hyväksyä ja erottaa jäsenet ja valvoa jäsenmaksujen suorittamista yhdistykselle sekä
9. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

V Nimen kirjoittaminen

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin juoksevissa asioissa siten kuin määräyksessä tarkemmin sanotaan.

VI Tilinpito

17 § (Muutettuna)
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen toimintaa ja tilinpitoa tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

VII Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 §
Sääntöjä voidaan muuttaa yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä, muutoin kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen tulee pyytää liiton lupa.

19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään yhden ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi kokouksen päätöksen
mukaisesti osakkeiden tai muiden arvopapereiden säästämiseen ja vaihdantaan liittyvien asioiden tutkimus- ja opetustoiminnan hyväksi.